direct naar inhoud van 1.3 Wettelijk kader projectbesluit
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

1.3 Wettelijk kader projectbesluit

Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project.

Aanvullend is in artikel 3.13 Wro bepaald dat de gemeente binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, een ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig het projectbesluit ter inzage moet leggen. Deze termijn kan op basis van artikel 3.13 lid 2 in voorkomende gevallen worden verlengd.

Het voorontwerpbestemmingsplan Kanaaloevers Haven heeft vanaf 18 juni 2009 ter inzage gelegen. De verwerking van de inspraak moet nog plaatsvinden. De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan in het 1ste kwartaal van 2010 als ontwerp ter visie gaat. Hiermee wordt voldaan aan het wettelijke vereiste van een tijdige tervisielegging.

Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro en dit ontwerp binnen bovengenoemde termijn ter inzage is gelegd, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in het projectbesluit.