direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

1.2 Aanleiding

Het terugbrengen van de Grift in de Beurtvaarstraat zorgt ervoor dat er een nieuwe schakel wordt toegevoegd in het meerjarige programma om de Grift in de gehele stad weer bovengronds te krijgen. Dit als uitvloeisel van het gemeentelijk groenbeleid, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke beleidsnota Groene Mal (oktober 2002). Het water creëert een nieuwe dimensie in de openbare ruimte en brengt een stukje cultuurhistorie terug. De uitgangspunten hoe het herstel van beken en sprengen vorm gegeven moet worden, zijn vastgelegd in het Waterplan dat door de gemeente en het Waterschap gezamenlijk is ontwikkeld en vastgesteld. Het opgestelde Programma van Eisen openbare ruimte dat model gestaan heeft voor het ontwerp van het herinrichtingsplan, vindt zijn grondslag in dit Waterplan.

Om medewerking te kunnen verlenen vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Kanaaloevers Haven, waarin het Grifttracé planologisch is verwerkt, moet een projectbesluit worden genomen. Vanaf 18 juni 2009 heeft het voorontwerp van bestemmingsplan Kanaaloevers Haven ter inzage gelegen. Er zijn 11 inspraakreacties ontvangen. Geen van de reacties gaat in op de aanleg en herstel van de Grift door de Beurtvaartstraat. Hiermee vervalt de noodzaak om met de realisatie van de Grift te wachten tot het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het ontbreken aan inspraakreacties maakt een versnelde realisatie en aanleg aanvaardbaar en mogelijk. De Wet ruimtelijke ordening kent hiervoor de zogeheten projectprocedure.