direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

2.2 Provinciaal beleid

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid. Het streekplan is op onderdelen uitgewerkt.

Ontwikkelen van het Veluwemassief: rust, ruimte en groen
In de regio Stedendriehoek vormt het Veluwemassief een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en daarmee van het groenblauwe raamwerk. Tevens behoort ze tot de meest waardevolle land-schappen met zelfs een nationale en internationale uitstraling. Inzet is bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden, extensivering van menselijke activiteiten, versterking van de toeristisch-recreatieve kwaliteit en verminderen van de barriérewerking van verkeerswegen. In deze zin wordt het beleid van ‘Veluwe 2010’ voortgezet. In deze ontwikkelingsbenadering passen de volgende projecten:
• behoud, ontwikkeling en diversificatie van natuurwaarden;
• ontwikkeling van de Beekbergse Poort als ecologische poort in samenhang met de groene wig tussen Apeldoorn en Eerbeek;
• integrale ontwikkeling van agrarische enclaves;
• sturing intensieve verblijfsrecreatie middels groei-krimp beleid;
• gebiedsgerichte en integrale ontwikkeling van het Apeldoorns kanaal.

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale regio's te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten "bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur" en het "organiseren in stedelijke netwerken". Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking.

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand bebouwd gebied.

De provincie wil wat betreft het onderdeel "werken" voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden voor een succesvolle ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent onder andere het voorzien in een aanbod aan bedrijventerreinen dat past bij de geraamde regionale behoefte. Duurzame kwaliteit, concentratie en bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik zijn hierbij kernbegrippen.

Op de beleidskaart Ruimtelijke Structuur is het plangebied aangegeven als 'multifunctioneel platteland'. Het plangebied grenst aan EHS - natuurgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1080-ont1_0002.png"

Afbeelding: planlocatie gelegen in multifunctioneel platteland grenzend aan EHS-natuur

Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de "nee, tenzij"-benadering. In de nabijheid van EHS gebieden dient rekening te worden gehouden met deze gebieden. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast. Het Streekplan is echter niet het enige provinciale beleidskader van betekenis. Ook de beleidsnotitie Veluwe 2010 en het Reconstructieplan Veluwe zijn relevant.