direct naar inhoud van 2.1 Rijksbeleid
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

2.1 Rijksbeleid

Het belangrijkste Europese beleid voor het plangebied is opgenomen in Natura 2000 met bijbehorende Vogel- en Habita-trichtlijn, het verdrag van Malta en de Kaderrichtlijn Water. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven dient (via het nationaal beleid) aan dit beleid gehoor te worden gegeven en te worden getoetst.

Nota Ruimte

De Nota Ruimte, onderdeel van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

In de nota benadrukt het Rijk, net als in voorgaande nota's, opnieuw het belang van sterke steden in een vitaal platteland. Bundeling van wonen en werken in stedelijke gebieden en stedelijke vernieuwing en verdichting zijn de speerpunten van het rijk. Verder richt de Nota Ruimte van het Rijk met betrekking tot het buitengebied zich op het behouden van de vitaliteit en de draagkracht van het buitengebied. De dominantie van de landbouw loopt terug in een nog niet eerder vertoond tempo als gevolg van dalende inkomsten en gebrek aan opvolging. Het leidt tot een verdere afname van het aantal agrarische bedrijven en naast vrijkomende agrarische bebouwing tot vrijkomen van agrarische gronden. In de Nota Ruimte worden meer mogelijkheden geboden tot hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied.