direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Bestemmingsplan Harderwijkerweg - wormenkwekerij Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1080-ont1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarische bedrijven, met uitzondering van intensieve veehouderij
  • b. een wormenkwekerij uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - wormenkwekerij' ;
  • c. natuurbeheer;
  • d. afschermend groen ter plaatse van de aanduiding "Specifieke vorm van Agrarisch - afschermend groen";
  • e. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 6 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bedrijfsgebouwen en overkappingen
 
bouwvlak   6 m   10 m   - de afstand van bedrijfsgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
bedrijfswoningen

 
600 m3   4m     voor het bepalen van de inhoud worden de deel, inpandige garages en bergingen meegeteld;
- per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' of met de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten".  
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen         - bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde voor teeltondersteunende voorzieningen
 
afrasteringen, wormenbakken en voederopslagbakken         ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - wormenkwekerij" waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 2 m, 0,5 m en 1 m  
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 1,50 m  
- antenne-installaties
 
    15 m    

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwingbinnen het bouwvlak en de oppervlakte per gebouw teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 10 opgenomen procedureregels van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 7 gelden de volgende specifieke regels.

3.4.1 Niet toegelaten bedrijven

Behoudens bestaande bedrijven zijn niet toegelaten:

  • a. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden en kalkoenen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt;
3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit lid mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. Voorts zijn de algemene criteria van artikel 9 lid 9.2 van toepassing.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van :

  • a. het vergroten van een bouwvlak tot een totale oppervlakte van ten hoogste 1,5 hectare, mits dit voor een doelmatige en duurzame bedrijfsvoering aantoonbaar noodzakelijk is;
  • b. het realiseren van nieuwe waarden;