direct naar inhoud van 5.3 De regels
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

5.3 De regels

5.3.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

5.3.2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Het hele plangebied heeft de bestemming 'Agrarisch' gekregen. Deze gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijven. Met een vergroot bouwvlak wordt in de realisatie van de nieuwe bebouwing voorzien. Middels een aanduiding wordt vastgelegd welk gedeelte van het bouwvlak voor intensieve veehouderij mag worden gebruikt. In verband met de bepalingen uit het Reconstructieplan Veluwe en milieuregelgeving, kan die gebruiksmogelijkheid niet voor het hele perceel gelden. Verder is met een aanduiding voorzien in de twee, aanwezige bedrijfswoningen.

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een bebouwingsschema opgenomen. In afwijking van de geldende voorschriften, is hierin bepaald dat sleufsilo's zich binnen het bouwvlak moeten bevinden.

5.3.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 5 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 5.1 is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen wanneer ook bovengronds gebouwd mag worden.

Ook geeft dit lid een regeling voor legaal gebouwde (delen van) bouwwerken die niet voldoen aan de in het plan voorgeschreven maatvoering. De aanwezige maten zijn dan toegelaten, ook bij eventuele herbouw van het bouwwerk. Dit geldt alleen daar waar de afwijking voorkomt.

Lid 5.2 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat gebouwen in principe van een kap moeten worden voorzien.

In artikel 6 zijn algemene gebruiksregels opgenomen.

In artikel 7 zijn algemene aanduidingsregels opgenomen. Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van vliegveld Teuge. Daarbinnen gelden specifieke eisen voor het omvormen van een niet-geluidgevoelige (delen van) gebouwen naar geluidgevoelige objecten. Met de aanduiding 'geluidzone - vliegveld' krijgen die eisen een planologische vertaling. Daarnaast is langs de westzijde van het plangebied een rij waardevolle bomen aanwezig. Met de aanduiding 'monumentale boom' worden die beschermd.

In artikel 10 staan de procedureregels die bij ontheffing en nadere eisen in acht genomen moeten worden. Artikel 12 tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.