direct naar inhoud van 3.2 Landschap
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

3.2 Landschap

Het landschap is te typeren als een kampenlandschap. De onregelmatig gevormde kleine bouwlanden zijn karakteristiek voor dit landschap. Kenmerkend is het onregelmatige patroon van erven, bouwland en wei- en hooilanden met sterk gedefinieerde perceelsafscheidingen van opgaand groen. De wegen kennen vaak een grillig tracé. Het opgaande groen, in de vorm van houtwallen, hagen en singels deed dienst als veekering. Binnen dit patroon van lineaire beplantingselementen lagen ook bosvakjes (geriefhout). Door deze sterke landschappelijke structuur had de bebouwing een ondergeschikte beeldbepalendheid. Tegenwoordig zijn echter veel van deze landschappelijke elementen verloren gegaan, waardoor de bebouwing ogenschijnlijk vrij in het landschap ligt. De karakteristieke kleinschaligheid staat hier dan ook onder druk. De agrarische erven hebben vaak een niet-rationele opzet, met bedrijfsgebouwen die met verschillende lengterichtingen naast en achter de bedrijfswoning staan.

Het landschap in de omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een grote mate van openheid. Perceelsrandbeplantingen zijn fragmentarisch aanwezig. Op de meeste erven is relatief weinig beplanting aanwezig. Direct ten zuiden van het plangebied zijn twee burgerwoningen gelegen. Voor het overige wordt het omgeven door grasland.