direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 649 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1069-vas1

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

7.1 geluidzone - vliegveld
7.1.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegveld' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van landende en opstijgende vliegtuigen.

7.1.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegveld' is het -met uitzondering van herbouw ten behoeve van een bestaande geluidgevoelige functie- niet toegestaan om gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies als bedoeld in het Besluit geluidbelasting kleine luchtvaart te bouwen dan wel het gebruik van gebouwen ten behoeve van niet-geluidgevoelige functies, waaronder begrepen vrijkomende agrarische bebouwing, om te zetten in het gebruik van gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies.

7.2 monumentale boom
7.2.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van monumentale bomen.

7.2.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' dient de afstand van bebouwing tot het hart van de als zodanig aangewezen boom tenminste 10 meter te bedragen.

7.2.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 7.2.2 bepaalde ten behoeve van het verkleinen van de genoemde afstand tot ten minste 5 meter uit het hart van de boom, mits dit geen wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de boom.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 10 opgenomen procedureregels van toepassing.

7.2.4 Strijdig gebruik

Als strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening geldt het agrarisch gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom', met dien verstande dat bestaand gebruik mag worden voortgezet.

7.2.5 Aanlegvergunning

De in artikel 12 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.