direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-ont1

4.1 Bebouwing

De woning aan de Veldhuizen 24 kent ruimtelijk geen optimale ligging. Ook vormt deze woning een belemmering voor het aanpalende, agrarische bedrijf. De tussenliggende afstand bedraagt minder dan de 50 meter die doorgaans, voor een melkveehouderij, benodigd is. Daarnaast is de bouwkundige staat van de woning niet optimaal.

Gezien die situatie is het idee opgevat de woning te slopen en op een andere, betere plek te herbouwen. Vervolgens is naar die plek gezocht. Daarbij is rekening gehouden met de beschreven, landschappelijke kwaliteiten als ook milieuzoneringen. In verband met de openheid van het landschap is als uitgangspunt genomen dat het nieuwe erf van de woning in aansluiting op een ander erf komt te liggen. Ook een ligging aan de openbare weg was een uitgangspunt vanuit de ruimtelijke context.

Bij de woning aan de Veldhuizen 10 zijn twee plekken beschikbaar die aan die uitgangspunten voldoen. Eén plek aan de oostzijde en één plek aan de westzijde. Omdat de plek aan de oostzijde het meeste afbreuk zou doen aan de ter plaatse aanwezige openheid is voor de westzijde gekozen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-ont1_0006.jpg"

Figuur 6: de plek voor de her te bouwen woning bezien van uit het westen, met op de achtergrond de woning aan de Veldhuizen 10

Op deze plek wordt een vrijstaande woning opgericht. Het erf zal worden begrensd door de Veldhuizen, de oostelijk erfgrens van de Veldhuizen 10, het verlengde van de noordelijke erfgrens van de Veldhuizen 10 en voor het overige door de kavelgrens. De woning komt op ongeveer 40 meter afstand te staan van de woning aan de Veldhuizen 10, met gelijke voorgevelrooilijnen. Het nieuwe erf zal ongeveer 2500 m² meten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-ont1_0007.jpg"

Figuur 7: tekening van de nieuwe situatie

De huidige woning aan de Veldhuizen 24 en de bijhorende bouwwerken zullen worden gesloopt voordat of zodra de nieuwe woning gereed is. Het erf zal dan een agrarische functie krijgen. Waarschijnlijk wordt het betrokken bij het erf van het aangrenzende bedrijf.

Met het verplaatsen van het planologische recht van de woning, wordt gelijktijdig het geldende recht voor een recreatief zorgverblijf overgeheveld. De eigenaar heeft de wens geuit om zowel bij de nieuwe woning als bij de woning aan de Veldhuizen 10 een recreatief zorgverblijf te willen realiseren. Dat met de bedoeling om de mogelijkheden daarna daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarop zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgedeeld in tweeën. Het recht op een recreatief zorgverblijf 'verhuist' voor de helft mee naar de herbouwlocatie en de andere helft wordt toegevoegd aan de woonbestemming voor de Veldhuizen 10. Aangezien de hoeveelheid bebouwing, die planologisch mogelijk is, hiermee per saldo niet toeneemt, bestaan daartegen geen ruimtelijke en/of functionele bezwaren. Stedenbouwkundig heeft dit het voordeel dat de korrelgrootte van de hoofdgebouwen beter aansluit bij de (bedrijfs)woningen in omgeving dan de korrelgrootte die in het geldende bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

Achtergrond van het gewenste zorgverblijf is dat de eigenaar, een stichting, vanuit haar doelstelling de mogelijkheid wil bieden tot een recreatief verblijf om sociaal-medische redenen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan iemand die overspannen is geraakt en enkele maanden een zorgverblijf gebruikt om te herstellen.