direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 26 april 2001 en is grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 december 2001. Later is het plan op onderdelen herzien met het 1eherziening van het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 23 oktober 2006 en goedgekeurd op 22 mei 2007.

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Woondoeleinden. Op de woning aan de Veldhuizen 24 rust daarbinnen de aanduiding 'verblijfsrecreatie toegestaan'. Met die aanduiding wordt voorzien in een recreatie zorgverblijf binnen het hoofdgebouw en met een oppervlakte van maximaal 240 m². Een recreatief zorgverblijf is in het plan gedefinieerd als: 'recreatief verblijf binnen maatschappelijke doeleinden ten behoeve van mensen met een functionele beperking'. In afwachting van een nieuw gebouw, is tot op heden geen recreatief zorgverblijf opgericht. Voor het overige heeft het plangebied de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Op het perceel Veldhuizen 28 rust de aanduiding 'agrarisch bedrijf'. Daarmee wordt een zogenoemd verbaal bouwvlak geregeld waarbinnen 4000 m² aan bedrijfsgebouwen is toegestaan. Binnen het bestemmingsvlak van de woning aan de Veldhuizen 24 zijn enkele, agrarische opstallen aanwezig. Tot ongeveer 10 jaar geleden werd dat perceel gebruikt voor een agrarisch bedrijf. Nadat de agrarische activiteiten daar gestopt waren, heeft het aangrenzende bedrijf (Veldhuizen 28) die opstallen in gebruik genomen. In planologische zin is nog niet in dit hergebruik voorzien.

De herbouwlocatie van de woning aan de Veldhuizen 24 is geprojecteerd op grond met de bestemming Agrarische gebied met landschappelijke waarde. Daarbinnen is het niet mogelijk een woning op te richten. Daartoe moet het bestemmingsplan herzien worden.