direct naar inhoud van 5.2 Inrichtingsvisie gebied nieuwvestiging
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

5.2 Inrichtingsvisie gebied nieuwvestiging

V a r i a n t 1 u i t h e t G e b i e d s p l a n

Langs de Bokkerijweg en de Weteringdijk is ruimte voor bundeling van nieuwe bedrijven. De dichtheid van bedrijven is afhankelijk van de beschikbare milieuruimte. Met de stand van de techniek op dit moment is langs de Bokkerijweg meer ruimte voor nieuwvestiging dan langs de Weteringdijk. In verband met geluid is het noodzakelijk dat langs de Weteringdijk de stallen worden gesitueerd aan de kant van de weg en de bedrijfswoningen daar als het ware achter liggen.

In eerste instantie wordt gestreefd naar bundeling van nieuwe bedrijven langs de Bokkerijweg en spreiding van bedrijven langs de Weteringdijk. De ruimte langs de Bokkerijweg wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt, om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan nieuwe bedrijven.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1063-von2_0014.jpg"


V e r b e t e r e n i n f r a s t r u c t u u r

Om de toename van het verkeer en de veiligheid van de fietsers te waarborgen worden landbouwkundig verkeer en recreatief verkeer zoveel mogelijk gescheiden.

Verder worden de Bokkerijweg en (eventueel) de Weteringdijk heringericht. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw (iets verbreed) en goed verhard wegprofiel met voldoende ruimte voor een vrijliggend fietspad in groen profiel langs de wetering en een enkele bomenrij aan de 'niet-weteringkant'. Bij de Bokkerijweg worden aan beide zijden nieuwe locaties ontwikkeld. Indien de erftoegangsweg over de wetering ligt wordt dit versterkt met een simpele, maar fraaie brug. De Bokkerijweg en de Weteringdijk zijn doodlopende wegen, het keren van de vrachtwagens vindt plaats op de erven. Daarnaast wordt een fietspad aangelegd vanaf de Bokkerijweg naar het zuidelijke deel van het LOG. Op deze manier ontstaat een betere fietsontsluiting tussen het noordelijke en zuidelijke gebied, zowel voor recreatie als voor schoolfietsverkeer.


N a t u u r l i j k e i n r i c h t i n g v a n d e w e t e r i n g e n

De Nieuwe Wetering en Kleine Wetering worden in het kader van de KRW en Ecologische verbindingszones door het waterschap heringericht met brede plas-draszones en stapstenen. Dit wordt langs de Bokkerijweg en de Weteringdijk gecombineerd met de herinrichting van de weg en de aanleg van nieuwe locaties.


A a n t a l n i e u w e b e d r i j v e n

Binnen het LOG Beemte-Vaassen krijgen acht locaties voor intensieve veehouderij, evenredig verdeeld over het grondgebied van beide gemeenten, de mogelijkheid om door te groeien tot 3 ha, met een bebouwingspercentage van 60%. Het betreft hier zowel nieuwvestiging op 'maagdelijke' grond als hervestiging op bestaande woon- en bedrijfslocaties. Binnen dit bouwblok moet naast de benodigde gebouwen en verharding (inclusief bijvoorbeeld silo's en kuilvoerplaten), ook de landschappelijke inpassing worden gerealiseerd.

De overige bestaande, functionerende, agrarische bedrijven in het LOG Beemte Vaassen mogen, afhankelijk van de landschappelijke inpassing en milieuruimte ter plaatse, doorgroeien en doorontwikkelen tot intensieve veehouderijbedrijven van 1,5 ha.


Gelet op de ruimtelijke visie uit paragraaf 5.1 zal het bovenstaande betekenen dat er in Apeldoorn ruimte is voor drie doorgroeiers tot 3 ha op bestaande locaties.

Op het grondgebied van Epe is ruimte voor vijf bedrijven van 3 ha. Deze bedrijven krijgen zoveel mogelijk in het gebied nieuwvestiging een plek.


Er zijn twee redenen om acht intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid te geven te ontwikkelen tot 3 ha. Allereerst is het doel van een LOG om ontwikkelingsruimte te bieden aan de intensieve veehouderij, hiermee onderscheidt een LOG zich van een verwevingsgebied.

In het verwevingsgebied kan, onder voorwaarden, ook al een bouwblok van 1,5 ha worden gerealiseerd. Door in het LOG een groter bouwblok voor acht locaties als uitgangspunt te stellen biedt het LOG daadwerkelijk meer ontwikkelingsruimte aan de intensieve veehouderij. Ten tweede is een bouwblok van 3 ha voor deze locaties wenselijk om naast de noodzakelijk bebouwing voldoende ruimte te hebben voor een goed op het landschap afgestemde ruimtelijke inpassing (beeldkwaliteit en erfbeplanting). Indien meer dan respectievelijk 3 of 1,5 ha is gewenst, kan dit met een onderbouwd bedrijfsplan en inrichtingsplan na goedkeuring door de raad en een herziening van het bestemmingsplan.


De minimale afstand tussen het bouwblok van een hervestigend en doorgroeiend bedrijf en de bouwblokken van andere agrarische bedrijven of burgerbestemmingen is 100 m vanuit het oogpunt van de verspreiding van dierziekten en om voldoende zichtlijnen te houden.


N a d e r e u i t w e r k i n g g e b i e d n i e u w v e s t i g i n g

Hoe het gebied nieuwvestiging (langs de Weteringdijk en Bokkerijweg) ingericht zou moeten worden is eind 2009 breed bediscussieerd aan de hand van een discussiedocument beeldkwaliteit. Het resultaat daarvan was dat de bestaande grondposities van vier potentiële inplaatsers in het gebied bepalend moeten zijn. De betreffende bedrijven zitten onder grote tijdsdruk om hun bedrijven verplaatst te krijgen. Voor het zoeken naar andere grondposities ontbreekt de tijd, waarbij de verwachting is dat andere gronden ook heel lastig te verwerven zullen zijn. Bovendien zijn de vier locaties nu zodanig gekozen dat zijn in milieuhygiënisch en veterinair opzicht inpasbaar zijn. Veel ruimte om daarin te schuiven is er niet. Daarbij speelt ook de in het Gebiedsplan aangegeven minimale tussenruimte van 100 m (tussen bouwvlakken en ten opzichte van burgerwoningen) een belangrijke rol.

Voor de ontsluiting van de nieuwe bedrijven zijn in een technische uitwerking enkele modellen beoordeeld. De inrichting van de Bokkerijweg en Weteringdijk voldoen nu niet om nieuwe ontwikkelingen in het LOG te kunnen faciliteren. Vanwege uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven zal het vrachtverkeer toenemen. Daarom dient te wegenstructuur aangepast te worden. Uiteindelijk is daarbij gekozen voor een model waarbij er een nieuwe parallelweg wordt aangelegd aan de westzijde van de Kleine Wetering. De nieuwe bedrijven aan de westzijde van de Bokkerijweg kunnen rechtstreeks op deze nieuwe parallelweg worden ontsloten. De bestaande en nieuwe bedrijven aan de oostzijde van de Bokkerijweg worden zo nodig ontsloten door middel van eenvoudige bruggen over de Kleine Wetering. Minder zwaar verkeer en personenverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de bestaande Bokkerijweg.

Voor het fietsverkeer wordt een nieuwe vrijliggende fietsroute aan de oostzijde van de Kleine Wetering aangelegd.


Deze oplossing is kostentechnisch gunstig en leidt tot behoud van het bestaande profiel van de Bokkerijweg als cultuurhistorische landschappelijke lijn. De nieuwe ontwikkeling als landbouwontwikkelingsgebied krijgt hierdoor een eigen ontsluitingsweg en wordt daarmee ervaarbaar als nieuwe landschappelijke laag.

De op de afbeelding aangeven erfinrichtingen zijn indicatief. Er vindt nog nader overleg plaats met de betreffende ondernemers over de definitieve erfinrichting. Om de aanleg en onderhoud van de landschappelijke inpassing te garanderen worden per bedrijf privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten met de gemeenten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1063-von2_0015.jpg"