direct naar inhoud van 4.9 Conclusie planMER
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.9 Conclusie planMER

De belangrijkste conclusies van dit planMER zijn dat de vier beoogde nieuwvestigingen en de beoogde hervestigingen en eventuele doorgroeiers mogelijk zijn en dat voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten. Hierbij dient een kanttekening gemaakt te worden ten aanzien van de stikstofdepositie. Hoewel relatieve afname is te verwachten zal ten aanzien van de huidige situatie de stikstofdepositie vanuit het LOG bij alle alternatieven significant toenemen. De exacte invulling aan de hand van concrete initiatieven biedt meer gedetailleerde informatie.


Tussen de beschouwde varianten zit weinig verschil in effect. Bij de plusvarianten is wel sprake van een lokale toename van geurhinder. Er zijn vanuit de beschouwde aspecten geen doorslaggevende scores die betekenen dat een bepaalde variant moet afvallen of dat een bepaalde variant moet worden gekozen. Aspecten als grondposities en kosten kunnen daarom ook een doorslaggevende rol spelen in de keuze van de variant.


Er is een aantal leemten in kennis aangetroffen, die echter geen belemmering behoeven te zijn voor de verdere besluitvorming. Er is voldoende informatie voorhanden om het bestemmingsplan op te baseren.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1063-von2_0013.jpg"