direct naar inhoud van 4.8 Externe veiligheid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.8 Externe veiligheid

Het beleid is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Het besluit kent daarnaast het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans dat per jaar een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar slechts oriƫnterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.


De gemeente Apeldoorn heeft de Beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn, Kaders voor externe veiligheid in milieuvergunning en bestemmingsplan, in 2008 vastgesteld.


In de Beleidsvisie Externe Veiligheid is aangegeven dat er geen risicobronnen in het plangebied gevestigd zijn of bedrijven die een contour hebben over het plangebied.


Het transport van gevaarlijke stoffen over de lokale en provinciale wegen is dusdanig beperkt dat hiervan geen externe risico's zijn te verwachten. Op grond van de risicoatlas bedraagt de plaatsgebonden risicoafstand 0 m uit de A50. In de Beleidsvisie Externe Veiligheid is opgenomen dat ten aanzien van het transport over de weg en door buisleidingen geen risicovolle aandachts- of knelpunten bestaan.