direct naar inhoud van 4.7 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.7 Geluid

W e g v e r k e e r s l a w a a i
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Bij het inplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven moet rekening gehouden worden met de geluidsnormen zoals deze gelden voor de snelweg A 50. Binnen een zone van 400 m dient voor een nieuw gevoelig object onderzocht te worden of het te verwachten geluidsniveau aan de gevel voldoet aan de normen.

Akoestisch onderzoek: P.M.


B e d r i j v e n

De geluidsbelasting van de agrarische bedrijven (vooral ventilatoren, laden en lossen) wordt gereguleerd met de Wm-vergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige objecten en terreinen (woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en woonwagenstandplaatsen) geluidhinder boven de gestelde (voorkeurs-)grenswaarde komt. Volgens de kennissite Bedrijven en Milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, (editie 2009, VNG; voorheen 'Groene Boekje') bedraagt de hinderafstand voor geluid tot een rustige woonwijk voor bedrijven waar varkens gefokt of gehouden worden 30 m en voor kippenbedrijven 50 m. Nieuwvestigingslocaties liggen minimaal op 100 m rondom vrij van omliggende bouwblokken respectievelijk de voorgevel van woningen of andere kwetsbare objecten. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat hierop geen geluidhinder plaatsvindt. De werkelijke geluidsbelasting per bedrijf is niet van te voren in te schatten. Maatwerk per bedrijf is noodzakelijk. Het type geluidsbron en de locaties ervan binnen het bedrijf is zeer variabel en bepaald in belangrijke mate de geluidshinder.


In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het externe veiligheidsbeleid verwoord. Dit beleid houdt een bewuster en, in de richting van de burger, opener omgaan met externe veiligheid in.