direct naar inhoud van 4.6 Bodem/Water
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.6 Bodem/Water

In het LOG bevindt zich (vrijwel) geen bijzondere functies of kwaliteiten. Er is geen bodembeschermingsgebied, grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied of boringsvrije zones grondwater, anti-verdrogingsgebied en dergelijke aangewezen in of in de omgeving van het LOG.

Aangenomen wordt dat 'bodem' geen onderscheidend aspect is. Dit omdat de bodem niet zwaar vergraven dient te worden en de in te plaatsen dan wel uit te breiden intensieve veehouderijbedrijven vloeistofdichte vloeren of andere voorzieningen dienen te realiseren, zodat eventuele ontwikkelingen niet leiden tot aantasting van de bodem.

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen niet meer dan vijf jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd.

In de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt de gemiddelde bodemkwaliteit van de gemeente Apeldoorn beschreven. Het betreft hier de bodemkwaliteit die niet is beïnvloed door lokale verontreinigingen (puntbronnen) of andere bijzondere omstandigheden. Dit wordt de diffuse bodemkwaliteit genoemd. Uit de kaarten blijkt dat de bodem in het plangebied schoon is te noemen.


C o n c l u s i e

Aangezien geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen is bodemonderzoek voor dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. Indien een nieuwe ontwikkeling plaats vindt via een wijzigingsbevoegdheid dient bodemonderzoek plaats te vinden.