direct naar inhoud van 4.4 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.4 Verkeer

De toename van het aantal verkeersbewegingen (vrachtwagens en personenauto's) veroorzaakt ten opzichte van de referentiesituatie is in het zuidelijke gedeelte van het LOG gering. De wegen zijn kronkelig en gericht op het bestaande gebruik. De toename van het aantal verkeersbewegingen is gering waardoor effecten op de verkeersafwikkeling voor alle drie de varianten niet te verwachten zijn.

In het noorden van het LOG (het gebied voor de nieuwvestigingen) zijn de wegen niet ingericht op de komst van de intensieve veehouderijen. Met uitzondering van de Geerstraat, zijn de wegen smal en gedeeltelijk onverhard. Bij nieuwvestiging neemt het aantal vervoersbewegingen over de wegen vooral rond de Geerstraat (als aansluiting op de A50) behoorlijk toe. In variant a worden de veehouderijen gevestigd langs de Bokkerijweg. Deze weg is smal en op een dergelijke toename van verkeerbewegingen niet berekend. In zowel variant b als c, worden veehouderijen gesitueerd langs de Weteringdijk. Deze weg is momenteel onverhard en daardoor ongeschikt voor de toename van de verkeersbewegingen.


De nieuwvestigingen en de uitbreiding van de bestaande bedrijven zorgen voor een toename van het verkeer. Een belangrijk deel hiervan is vrachtverkeer. Het grootste probleem met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiƫle conflicten (kruispunten en wegvlakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame verkeer, zoals schoolgaande jeugd, recreatie(fietsers) en wandelaars. Het noordelijke gedeelte van het LOG is hiervoor het kwetsbaarst door de komst van nieuwe bedrijven en de niet hierop ingestelde infrastructuur. Dit mede in relatie tot het op de school georiƫnteerde langzaam verkeer. Een te verwachten knelpunt in alle varianten is de kruising van de Geerstraat met de Weteringdijk, waarover het vrachtverkeer in alle varianten wordt afgewikkeld. In nabijheid van deze kruising is een basisschool gelegen. Veel fietsverkeer maakt van de naastgelegen ventweg gebruik. Ter hoogte van deze kruising moeten de fietsers oversteken. Voor de verkeersveiligheid is aanpassing van dit kruispunt gewenst, ook in de huidige situatie. Omdat de toename van vrachtverkeer ten opzichte van de reguliere intensiteiten niet groot zijn, maar er wel sprake is van toename, scoren alle varianten op dit punt licht negatief.