direct naar inhoud van 4.1 Ammoniak en Natura - 2000
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

4.1 Ammoniak en Natura - 2000

De realisatie van het LOG heeft een toename van de stikstofdepositie tot gevolg. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn hiervoor de effecten in beeld gebracht door het uitvoeren van een passende beoordeling.


Door de invulling van het LOG zullen meer veehouderijen zich in het gebied gaan vestigen, dan wel zullen enkele IV-bedrijven uit gaan breiden. De stikstofdepositie vanuit het LOG op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Veluwe neemt hierdoor toe. Dit geldt voor alle onderzochte varianten. De toename in stikstofdepositie is relatief gering gezien de afstand van het LOG ten opzichte van de Natura 2000-gebieden. De toename is echter in alle varianten meer dan 0.5% van de kritische depositiewaarde. Bij de plaatsing van de veehouderijen in het LOG is daardoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met saldering. Veehouderijen die zich in het LOG willen plaatsen liggen momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden. Door de verplaatsing zal de afstand van de betreffende veehouderij ten opzichte van het Natura 2000-gebied worden vergroot. Hierdoor valt relatief gezien een afname van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden te verwachten. De onderhandelingen met de veehouderijen vinden nog plaats. Informatie over deze veehouderijen zijn daardoor nog niet beschikbaar. Daarnaast is bij de berekeningen van de stikstofdepositie geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen zoals het toepassen van luchtwassers, waarmee de stikstofdepositie vanuit het LOG kan worden verminderd.