direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

2.3 Gemeentelijk beleid

N o t a I - c u l t u u r ( A p e l d o o r n )

Apeldoorn wil meer dan 'behoud door conserveren' en richt zich daarom op 'behoud door ontwikkeling'. Cultuurhistorie dient als inspiratiebron voor bijvoorbeeld de reconstructie van een historische laan, het realiseren van een nieuw dorpsplein, het inrichten van een voormalig kazerneterrein, of de woningbouw in één van de stadswijken. Onderdeel van deze nota zijn de archeologische beleidskaart (opgenomen in de paragraaf Archeologie) en de cultuurhistorische beleidskaart (opgenomen in de paragraaf Cultuurhistorie).


C u l t u u r h i s t o r i s c h B e l e i d s k a d e r 'E p e , h i s t o r i s c h c e n t r u m v a n d e V e l u w e ' ( E p e )

Het beleidskader beschrijft hoe de gemeente Epe de komende jaren wil omgaan met het cultuurhistorisch erfgoed. Cultuurhistorie in brede zin, behouden, beschermen, ontwikkelen en beleefbaar maken door beleidsmatige verankering binnen de gemeentelijke organisatie zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het beleidskader gaat in op de wettelijk verplichtingen en de ambities voor de komende jaren. Om de beleiduitgangspunten concreter te maken is een uitvoeringparagraaf opgenomen met voorbeelden van projecten voor de komende vijf jaar. Met het cultuurhistorisch beleidskader bepaalt gemeente Epe de richting voor de komende jaren.