direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

2.2 Provinciaal beleid

Het plangebied is in het provinciale Streekplan 2005 aangewezen als concentratiegebied voor intensieve teelten. Deze aanwijzing komt overeen met de aanduiding als Landbouwontwikkelingsgebied in het Reconstructieplan Veluwe.


R e c o n s t r u c t i e p l a n

In een landbouwontwikkelingsgebied ligt het primaat bij de landbouw. Een landbouwontwikke- lingsgebied voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij.


Intensieve veehouderij wordt als volgt gedefinieerd in het Reconstructieplan. Een intensieve veehouderij is een 'agrarisch bedrijf' òf deel van een agrarisch bedrijf, waar tenminste 250 m² aan bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is, dat gebruikt wordt als veehouderij volgens de Wm voor het houden van vee, pluimvee en nertsen, waarbij dit houden van vee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen.


In de paragraaf Landbouw (hoofdstuk 3.4) worden de consequenties die voortkomen uit het Reconstructieplan besproken.


S t r e e k p l a n

Naast de aanwijzing als landbouwontwikkelingsgebied is het volgende beleid uit het Streekplan relevant.


E c o l o g i s c h e H o o f d s t r u c t u u r

Binnen de EHS geldt dat ingrepen die wezenlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten, niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake is van redenen van groot openbaar belang. Er dienen dan wel compenserende maatregelen te worden genomen.


N a t i o n a a l l a n d s c h a p

Op 3 juli 2007 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) de Streek-planuitwerking Waardevol Landschap definitief vastgesteld. Het LOG maakt in het streekplan onderdeel uit van het rode raamwerk; er is sprake van een min of meer stedelijke opgave en het LOG is daarom niet in het Nationaal Landschap opgenomen.


U i t g a n g s p u n t e n v o o r h e t b e s t e m m i n g s p l a n

  • geen aantasting van wezenlijke waarden/kenmerken van de EHS bij wijzigingen, tenzij geen reëel alternatief en redenen van groot openbaar belang;
  • toepassing reconstructiezonering met betrekking tot de intensieve veehouderij.