direct naar inhoud van 2.1 Europees beleid en rijksbeleid
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

2.1 Europees beleid en rijksbeleid

N o t a R u i m t e

In de Nota Ruimte van het Rijk richt het beleid met betrekking tot het buitengebied zich op het behouden van de vitaliteit en de draagkracht van het buitengebied. Provincies stellen specifiek ruimtelijk beleid op in het kader van de Reconstructiewet Concentratiegebieden. Prioritaire rijksthema's binnen de reconstructie zijn onder meer duurzame landbouw, EHS en water.


Onderdelen van het plangebied zijn aangewezen als (rijks)ecologische hoofdstructuur. Voor beschermde natuurgebieden, zoals de EHS en Natuurbeschermingswetgebieden, geldt een streng 'nee-tenzij'-regime. Als bouwen in die gebieden van groot openbaar belang is en onvermijdelijk blijkt, komt er alleen toestemming als vervangende natuur wordt gerealiseerd of wordt in het uiterste geval een financiële compensatie geëist.


De Kleine Wetering langs de Bokkerijweg is aangewezen als ecologische verbindingszone. Een gebied ingesloten door het LOG en de A50 maakt onderdeel uit van de EHS-natuur.


U i t g a n g s p u n t e n v o o r h e t b e s t e m m i n g s p l a n

Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de planologische bescherming van de gebieden die in de EHS liggen. De gebieden die vallen onder de EHS kennen een streng 'nee-tenzij'-regime.