direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

1.1 Aanleiding

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is in het Reconstructieplan Veluwe aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied, kortweg LOG. Het Reconstructieplan is in 2005 door de provincie Gelderland vastgesteld.
De ontwikkeling van een duurzame intensieve veehouderij staat in het LOG centraal. Het LOG is zo gekozen dat er ruimte is voor de ontwikkeling van grootschalige intensieve veehouderijen, waarbij nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van en omschakeling naar intensieve veehouderij in beginsel is toegestaan. Overname van een intensieve veehouderij is altijd mogelijk. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is binnen het LOG alleen mogelijk als het volwaardige bedrijven betreft.

Het gebied ligt op grondgebied van de gemeenten Epe en Apeldoorn. Beide gemeenten vinden het belangrijk dat de aanpak zorgvuldig gebeurt. Daarom hebben zij samen met de provincie een Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen opgesteld. Hierin is onder andere bepaald dat acht bedrijven kunnen uitgroeien tot 3 ha. Het betreft hier zowel nieuwvestiging op 'maagdelijke' grond als hervestiging op bestaande woon- en bedrijfslocaties. Het gebiedsplan is in september 2009 door de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe vastgesteld.

De vervolgstap is de vertaling van het gebiedsplan in een bestemmingsplan. De gemeente Apeldoorn en Epe hebben besloten dit te doen in de vorm van het voorliggende intergemeentelijk bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen. Toelichting en regels zijn daarbij éénduidig voor de beide gemeenten. Wel is er per gemeente een verbeelding opgesteld.

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is er tegelijk met het bestemmingsplan ook een plan-m.e.r. (Milieueffectrapportage) opgesteld. Daarin staan de milieueffecten van het LOG op het plangebied zelf en de omgeving ervan.

De vergroting van de agrarische bedrijven in dit gebied kan grote landschappelijke gevolgen hebben. Daarom is in samenhang met het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met het bestemmingsplan door de gemeenteraden vastgesteld. Daarnaast wordt het als welstandsbeleid vastgesteld door de beide gemeenten, waardoor het tevens toetsingskader wordt voor de welstandscommissie c.q. de commissie ruimtelijke kwaliteit bij het beoordelen van bouw- en inrichtingsplannen.

Om de vertaalslag in het bestemmingsplan goed te laten verlopen is er voor gekozen om eerst een Nota van Uitgangspunten op te stellen. In de Nota van Uitgangspunten is de inrichtingsvisie voor het gebied nader beschreven en zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de juridische opzet van het bestemmingsplan en voor het beeldkwaliteitsplan.

Het gebiedsplan en de Nota van Uitgangspunten zijn belangrijke bronnen voor dit bestemmingsplan. De toelichting van dit bestemmingsplan is grotendeels hierop gebaseerd en mede gebaseerd op het opgestelde planMER (Milieueffectrapportage).