direct naar inhoud van Artikel 20 Overgangsrecht bouwwerken
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 20 Overgangsrecht bouwwerken

20.1 Overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

20.2 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 20.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.

Op het verlenen van ontheffing als bedoeld in dit lid is de in artikel 17 opgenomen procedureregels van toepassing.

20.3 Ontheffing bijgebouwen

Indien lid 20.1 van toepassing is op bijgebouwen als bedoeld in artikel 1 lid 18, kunnen burgemeester en wethouders eenmalig ontheffing verlenen van het in lid 20.1 bepaalde ten behoeve van het geheel vernieuwen van een gedeelte van die bijgebouwen. De ontheffing wordt alleen verleend wanneer gelijktijdig voor elke m² waarvoor ontheffing wordt verleend 2 m² aan bestaande bijgebouwen wordt afgebroken, met het doel om te komen tot een sanering van de aanwezige bebouwing.

20.4 Overgangsrecht niet van toepassing

Lid 20.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.