direct naar inhoud van Artikel 8 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 8 Wonen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. dependances, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dependance';
 • c. beroepsuitoefening aan huis;
 • d. tuin en/of erf;
 • e. nevenactiviteiten in de vorm van Bed & Breakfast en/of recreatief rustpunt;
 • f. activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - activiteit', uitsluitend per adres en tot de maximale oppervlakte zoals genoemd in navolgende tabel:


Adres   Activiteit   Maximale oppervlakte  
Gatherweg 6   Agrarisch hulpbedrijf   295 m²  
Geerstraat 32   Hoveniersbedrijf   250 m²  

 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.


Per hoofdgebouw is één woning toegestaan.

8.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 8.4 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/ inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen   600 m3   3,5 m   8 m   - de dakhelling van hoofdgebouwen bedraagt minimaal 30º en maximaal 60º;
- voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld;
- per bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' is één hoofdgebouw toegestaan, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
- per hoofdgebouw is één woning toegestaan;
- de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m;
- voor het splitsen van de woning in twee wooneenheden geldt het in artikel 12 lid 12.3 bepaalde;
- de afstand van een op te richten hoofdgebouw tot bestaande kassen bedraagt ten minste 30 m;  
Bijgebouwen en overkappingen   100 m² per hoofdgebouw   3 m   5 m   - voor het bepalen van de oppervlakte worden alle op het bouwperceel aanwezige gebouwen, niet zijnde het hoofdgebouw, meegeteld;
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden opgericht (8.4.1b);  
Dependances   65 m2   3 m   5 m   - de totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances mag niet meer dan 75 m² bedragen;
- een dependance heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen;  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen          
erf- en terreinafschei- dingen;       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m (8.4.1c);  
antenne-installa- ties;       15 m
 
 
zwembaden;   75 m² per hoofdgebouw     0,5 m    
paardenbakken, stapmolens en lichtmasten t.b.v. paardenbakken;       2 m   - per hoofdgebouw mag 1 paardenbak worden aangelegd, ten minste 5 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde hiervan;
- de afstand van een paardenbak tot (bedrijfs)woningen van derden bedraagt ten minste 50 meter;  
overig       2 m   - uitsluitend in samenhang met een ontheffing als bedoeld in lid 8.6.1 onder a zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een tennisbaan toegestaan tot een bouwhoogte van ten hoogste 5 m.  


8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.
Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van toepassing.

8.4 Ontheffing van de bouwregels
8.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 8.2 bepaalde:

 • a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw met ten hoogste 50 m² stalruimte uit te breiden indien direct aansluitend bij (het erf van) het hoofdgebouw ten minste 1 ha grond hoort;
 • b. voor het bouwen van bij het hoofdgebouw behorende bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
 • c. voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn bij hoofdgebouwen tot een bouwhoogte van 2 m, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

8.4.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

8.4.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van toepassing.

8.5 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 13 en de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de volgende specifieke regels:

 • a. De aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet toegestaan;
 • b. De vloeroppervlakte ten behoeve van nevenactiviteiten in de vorm van Bed&Breakfast en/of recreatief rustpunt bedraagt niet meer dan 75 m2, waarbij buitenopslag ten behoeve van de nevenactiviteiten niet is toegestaan;
 • c. Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • 1. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel;
  • 2. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
  • 3. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
  • 4. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
  • 5. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
  • 6. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
  • 7. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende bijlage 2 'Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis' dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze lijst genoemde activiteiten.

8.6 Ontheffing van de gebruiksregels
8.6.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 8.5 bepaalde voor de aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan, mits:

 • a. de tennisbaan wordt aangelegd achter het hoofdgebouw;
 • b. de tennisbaan niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de tennisbaan, zoals ballenvangers, niet meer dan 5 m bedraagt.

8.6.2 Ontheffingsbevoegdheid twee huishoudens

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 8.1 bepaalde ten behoeve van de huisvesting van twee huishoudens in één hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 • a. hierdoor het aantal hoofdgebouwen niet vergroot wordt;
 • b. de inhoud van het hoofdgebouw ten minste 800 m³ bedraagt;
 • c. de uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijft;
 • d. per huishouden 60 m² aan bijgebouwen is toegestaan, dan wel indien een grotere oppervlakte aanwezig is, de oppervlakte zoals die per bijgebouw bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.

8.6.3 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

8.6.4 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van toepassing.

8.7 Wijzigingsbevoegdheid

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit lid mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. Voorts zijn de algemene criteria van artikel 16 lid 16.3 van toepassing.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van nieuwvestiging van agrarische bedrijven door het omzetten van een woonbestemming in een agrarisch bouwvlak van 3 ha, mits:

 • a. het aantal bedrijven van 3 ha in de gemeente Epe niet meer bedraagt dan 5 en in de gemeente Apeldoorn niet meer dan 3;
 • b. het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer bedraagt dan 60%;
 • c. er in de gemeente Epe rekening wordt gehouden met bestaande oost-west-gerichte zichtlijnen;
 • d. de afstand van het nieuwe bouwvlak tot overige bestemmingen alsmede de afstand tot omliggende agrarische bouwvlakken ten minste 100 m bedraagt;
 • e. aangetoond is dat de nieuwvestiging een volwaardig intensieve veehouderij betreft met een omvang van ten minste 70 nge, hetgeen te dient worden aangetoond aan de hand van een bedrijfsplan;
 • f. ten aanzien van de maatvoering en situering van de bebouwing de regels van de bestemming 'Agrarisch' op overeenkomstige wijze worden toegepast;
 • g. aangetoond is dat het nieuwe bouwvlak, gelet op de omvang, ligging en aard van het agrarische bedrijf op de nieuwe locatie ten opzichte van in de nabijheid gelegen functies een zodanig beperkte milieuhinder veroorzaakt dat daardoor de belangen van deze functies niet in onevenredige mate worden geschaad;
 • h. zorg gedragen wordt voor een goede landschappelijke inpassing op basis van het bepaalde in het 'Beeldkwaliteitplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen', vastgesteld d.d...., waarbij wijziging ten behoeve van de bestemming 'Natuur' mogelijk is.