direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1047-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied en is circa 0,25 hectare groot (exclusief openbaar gebied).

Doordat dit plan kleiner dan 1500 m² netto is, buiten Keurzones valt, het geen HEN-water inclusief beschermingszone betreft, er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaat worden op oppervlaktewater, buiten de zoekgebieden voor waterberging valt, geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen etcetera betreft, valt het onder de “postzegelplannen” zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt in de door Provincie Gelderland aangegeven grondwaterfluctuatiezone. Als gevolg van klimaatverandering kunnen de grondwaterstanden in de toekomst met 20 cm stijgen. Er zijn voor het plangebied geen geschikte grondwatergegevens beschikbaar. Wel is in het kader van de bodemonderzoeken die betrekking hebben op het plangebied, duidelijk geworden dat het grondwater zich op meer dan 5 meter onder maaiveld bevindt. Verwacht wordt dat de dat de grondwaterstanden ruim voldoende diep zijn voor de bovengelegen bestemmingen. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In en om het plangebied komt geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur voor.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Traditioneel wordt in het bestaand stedelijk gebied het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak afgevoerd naar het gemengd gemeentelijk rioolstelsel. Vervolgens wordt het gezamenlijk met het (huishoudelijk) afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting getransporteerd. Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen worden geïnfiltreerd in de bodem. Hiertoe wordt in het naastgelegen park een wadi aangelegd.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 20 mm per afvoerende m² verharding aangelegd te worden.

De beoogde wadi heeft geen mogelijkheid over te lopen naar oppervlaktewater. Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met incidenteel zwaardere buien (36 mm). Hierbij mag geen water de woningen inlopen. Door gebruik te maken van de reeds aanwezige hoogteverschillen is dit in het ontwerp in te passen. Het uiteindelijke ontwerp zal met Gemeente Apeldoorn afgestemd worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel in de Koningspage. Dit riool heeft voldoende capaciteit voor de extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.