direct naar inhoud van 4.1 Stedenbouw en groen
Plan: Bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1047-vas1

4.1 Stedenbouw en groen

4.1.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Park

In de toekomst is het belangrijk de samenhang van het park weer te herstellen en de ruimtelijke verankering van de groenstructuren met het omliggende landschap te versterken. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardig geheel en een gezond leefklimaat.

Binnen de locatie zijn een drietal aspecten waar op moet worden ingezet om een betere continuïteit van het park te bewerkstelligen:

  • 1. Het creëren van meer openheid in het groene beeld waardoor de zichtrelatie hersteld wordt.
  • 2. De Herman Coertsweg doorsnijdt op dit moment het park. Deze doorsnijding kan visueel beperkt worden door het aanpakken van de inrichting van de openbare ruimte op die plek.
  • 3. De huidige locatie steekt vrij ver het park in, waardoor de ruimtelijke continuïteit van het park behoorlijk wordt onderbroken. Daarom dient het volume van de bebouwing dat zich visueel in het park bevindt te worden teruggedrongen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1047-vas1_0005.png"

Afbeelding 5: Gewenste zichtlijnen

Rooilijnen

Aan de parkzijde kent de huidige bebouwing twee rooilijnen. Deze rooilijnen treffen elkaar min of meer op het perceel. De toekomstige ontwikkelingen zullen deze verknoping van rooilijnen nog beter moeten volgen, waardoor het 'inprikken' in het park minder terug komt.

In architectuur en materialisering dient op eigentijdse wijze te worden aangesloten op de bestaande omringende bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1047-vas1_0006.png"

Afbeelding 6: Rooilijnen

Het zuidelijke deel van het ontwerp dient de rooilijn van het Freule Hartsenplein te volgen. Op dit punt ligt het accent in de verknoping van de beide rooilijnen. Dat geeft dus ook de aanleiding om hier een afwijkende bebouwing te realiseren. Dit kan in de vorm van gestapeld wonen. Dit blok (appartementen) dient direct 'met de voeten in het groen' te staan waardoor het park als het ware doorloopt rondom het gebouw. Dit volume heeft een alzijdige uitstraling met de nadruk op de parkzijde en de gevel langs de Herman Coertsweg.

Ook in architectuur en bouwhoogte vormt het blok een verbijzondering in de stedebouwkundige structuur. Gebruikelijk in naoorlogse stedebouw is dat zich op dit soort afwijkende locaties voorzieningen bevinden.

Het parkeren wordt bij voorkeur middels een (half-) verdiepte garage onder het blok opgelost. Hiermee wordt het parkeren aan het zicht onttrokken. Ter plekke van het appartementengebouw kan het hoogteverschil in het park worden benut om in de openbare ruimte te reageren op het bijzondere moment in de verkaveling.

Bomen

De bestaande bomenstructuur dient te worden aangewend als reeds aanwezige ruimtelijke kwaliteit van de locatie (wonen aan het groen, met zicht op het park, onder de bomen). Een groene setting kan een financiële meerwaarde opleveren voor de bouwlocatie.

De waardevolle bomen aan de parkzijde (oostelijk en zuidzijde van bebouwing) moeten worden gehandhaafd in het plan. Hierbij is het plaatsen van nieuwe bebouwing met voldoende afstand naar de bestaande bomen van belang.

4.1.2 Uitwerking

Woningstichting Beter Wonen heeft haar architect de opdracht gegeven de voornoemde uitgangspunten nader uit te werken in het bouwplan. Daarbij is gekozen voor het aansluiten op de bestaande bebouwing aan de Koningspage met 8 (park)woningen, terwijl op de hoek Koningspage - Herman Coertsweg een verbijzondering wordt gemaakt in de vorm van een appartementencomplex in vier bouwlagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1047-vas1_0007.jpg"

Afbeelding 7: Architectonisch concept

Een belangrijk element in de architectuur is de keuze voor een tweezijdige oriëntatie met daarbij een verschillende materialisering. Aan de zijde van de bestaande bebouwing wordt aangesloten bij het stenen karakter, terwijl aan de parkzijde wordt gekozen voor een meer open, groene materialisering.