direct naar inhoud van 5.4 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

5.4.1 Archeologische waarden

De ontwikkelingslocatie ligt in een zeer belangrijke archeologische zone volgens de gemeentelijke, archeologische beleidsadvieskaart. Op die kaart is het plangebied gelegen binnen gebied waar een hoge trefkans geldt voor archeologische vondsten.
Het plangebied is gelegen in een kleine daluitspoelingswaaier. Op nog geen 200 meter afstand, aan de Loenerdrift ligt een monument van hoge archeologische waarde. De kerk van Loenen ligt eveneens op een afstand van 200 meter. De kaart van Loenen (1748) toont dat het plangebied de grens van het buurtschap Loenen vormde en tegelijk de overgang van de enk naar het natte bekensysteem was. Twee parallelle straten leiden naar het plangebied.

Er wordt verondersteld, gezien de huidige inrichting van het plangebied, dat eventueel aanwezige, archeologische waarden gedeeltelijk geroerd zijn. Een groot deel is bebouwd of verhard met asfalt. Maar omdat archeologische waarden zich vaak voordoen op overgangen van hoog naar laag en de planlocatie in het oude bewonerslint ligt, mag verondersteld worden dat archeologische waarden zich ook hier bevinden. Op de plaats waar momenteel bebouwing staat, is de kans dat zich daaronder nog archeologische sporen zijn te verwachten nihil. Het is dus met name het tussenliggende, open gebied waar archeologisch onderzoek zich op zal moeten spitsen. Het meest praktische moment om archeologisch onderzoek uit te voeren is na de sloop van de opstallen en het verwijderen van de diverse verhardingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1046-von1_0006.png"

Figuur 3: Kaart van Loenen (1748)

Het plangebied is nu grotendeels benut met bebouwing en verharding. De kans dat hieronder nog archeologische waarden aanwezig zijn, is nihil. Voor de delen van het plangebied waar dat niet het geval is, is de verwachting dat hier archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn. Het beste moment om daar nader onderzoek naar te doen is als de bebouwing en de verharding zijn verwijderd. Daarom zal bij de planrealisatie, nader onderzoek, plaats gaan vinden voor wat betreft archeologie. In eerste instantie zal dat door middel van een proefsleuvenonderzoek gebeuren.

5.4.2 Cultuurhistorische waarden

In het plangebied zijn geen objecten of lijnen aanwezig die een hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen.