direct naar inhoud van 2.4 Woonvisie 2010
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

2.4 Woonvisie 2010

In vervolg op het structuurplan is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Hierin wordt het beleid ten aanzien van het wonen en van de woonomgeving geformuleerd, waarmee de nota als interne leidraad fungeert voor de ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen centraal staat. In de visie is een woonopgave gesteld die voorziet in een goede balans tussen het goedkope, het midden- en het dure segment, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.

In Wonen in Apeldoorn 2010 is voor het landelijk gebied en de dorpen binnen de gemeente Apeldoorn aangegeven dat een belangrijk deel van de dorpsbewoners er van oudsher woont. Vaak is er een sociale gehechtheid aan het dorpseigen karakter, voorzover er niet ook nog sprake is van een economische binding. De handhaving en/of versterking van het dorpse karakter is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van het woonbeleid in de dorpen. Op schaal van het dorp moet subtiel en op maat gewerkt worden te meer omdat er tussen de dorpen onderling grote verschillen bestaan, ook op het punt van de aanwezige woningvoorraad. De dorpen kennen, gezien de lage mutatiegraad, lange wachttijden voor huurwoningen. Met het oog op de zelfredzaamheid en de zelforganisatie van de bewoners in de dorpen en de daaruit voortkomende sociale cohesie dient er een goed evenwicht in de leeftijdsopbouw van de bevolking te zijn. Verder heeft de gemeente de intentie om ook aan dorpelingen keuze vrijheid te bieden. Voorzover de vraag van inwoners in het landelijk gebied is te accommoderen, zal ook de differentiatie van de woningvoorraad in de dorpen waar mogelijk vergroot moeten worden. Bij de invulling van het woningbouwprogramma dient de vraag van de woonconsument leidraad te zijn. Ook is het wenselijk om de nieuw te bouwen woningen in alle prijscategorieën aan te bieden. Door een gedifferentieerd aanbod te realiseren kan doorstroming op gang worden gebracht. In de huursector zal de nadruk moeten liggen op nultredewoningen. In de koopsector is vooral behoefte aan nultredewoningen (gestapeld en grondgebonden) en aan goedkope woningen voor starters. Een nultredenwoning is een woning die extern en intern toegankelijk is. Dit betekent dat de woonkamer zonder trappen van buiten af bereikbaar is en dat de keuken, het sanitair en minimaal één slaapkamer vanuit de woonkamer eveneens zonder traplopen te bereiken zijn. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken.