direct naar inhoud van Artikel 10 Sport - Manege
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-von1

Artikel 10 Sport - Manege

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een manege;

b. tuin en/of erf;

c. ontsluitingswegen;

d. groenvoorzieningen;

e. water;

f. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, waaronder paardenbakken en stapmolens.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

10.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 22 en de algemene aanduidingsregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   120% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   6 m   9 m   - de uitbreiding ten opzichte van de bestaande oppervlakte mag in totaal niet meer dan 375 m2 bedragen;
- de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
   
 

 
- erf- en terrein-afscheidingen       2 m  
 
- antenne-installaties
 
    15 m    
- overig
 
    3 m    

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 27 opgenomen procedureregels van toepassing.