direct naar inhoud van 7.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

7.2 De regels

Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. In de inleidende regels worden de gehanteerde begrippen gedefinieerd en is de wijze van meten bepaald.

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Op de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn agrarische bedrijven toegestaan, met uitzondering van intensieve veehouderijen. De gronden mogen daarnaast worden gebruikt voor nevenactiviteiten zoals opgenomen in de bijlage bij de regels, recreatief medegebruik, natuurontwikkeling en –beheer, wegen en paden, nutsvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mogen worden gebouwd binnen de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken. Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een schema opgenomen.

Bedrijventerrein

Op de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bedrijven toegestaan in de categorieën 1 t/m 5.1. Door middel van aanduidingen op de verbeelding is aangegeven op welke locaties welke maximale milieucategorieën zijn toegestaan. Daarnaast zijn ontsluitingswegen (inclusief ongelijkvloerse kruisingen en tunnels), fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, plas- en drasgebieden, tuinen en erven en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Risicovolle inrichtingen zijn uitgesloten. Door middel van ontheffing kan nieuwvestiging van risicovolle inrichtingen worden toegestaan.

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (zogenaamde 'grote lawaaimakers' zijn niet toegestaan. In het kader van de integrale herziening van bestemmingsplan De Ecofactorij (start 2010) zal worden bekeken in hoeverre artikel 2.4. Ivb-bedrijven alsnog kunnen worden ingepast op de Biezematen, waarbij de 50 dB(A)-contour Industrielawaai voor een substantieel deel over de Ecofactorij zal lopen.

Detailhandel is niet toegestaan. Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit is wel mogelijk, net als detailhandel in de vorm van postorderactiviteiten en/of verkoop via internet en detailhandel in auto's, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven.

Voor de maatvoering van bedrijfsgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een schema opgenomen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken opgenomen waarbinnen gebouwen moeten worden gerealiseerd. Per bouwvlak zijn de goothoogte en bouwhoogte aangegeven.

Door middel van ontheffing kunnen verkleiningen in de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens worden aangebracht of bijgebouwen bij de bedrijfswoning of woonwagen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of woonwagen worden toegestaan. Daarnaast is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen voor de vestiging van bedrijven die niet voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, maar naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met bedrijven die wel op de lijst voorkomen.

In de specifieke gebruiksregels zijn ten slotte nog enkele bepalingen opgenomen voor de ligging (en dus het gebruik van de gronden) van een hoofdontsluitingsweg en een grote groenvoorziening. Met betrekking tot het parkeren en de expeditie ten behoeve van de bedrijven is als gebruiksregel opgenomen dat deze activiteiten plaats dienen te vinden op de eigen kavel.

Groen

Op de gronden met de bestemming 'Groen' zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen de bestemming 'Groen' is de mogelijkheid opgenomen om een paviljoen op te richten met een facilitaire functie voor het bedrijventerrein. Daarnaast zijn in het paviljoen een aantal maatschappelijke voorzieningen (zoals opgenomen in bijlage 4 van de regels), een horecafunctie, en een functie ten behoeve van natuurbeheer en educatie toegestaan. Het paviljoen dient te worden gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - facilitair paviljoen' op de verbeelding. Daarnaast zijn deze gronden bestemd voor plas-drasgebieden (wadi's). Binnen de bestemming 'Groen' zijn, behoudens het facilitaire paviljoen, alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een bouwhoogte van 2,5 m toegestaan. Van speelvoorzieningen mag de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedragen. Bruggen vallen niet onder de beperkingen wat betreft de bouwhoogte. Met ontheffing kan de toegestane bouwhoogte voor speelvoorzieningen tot 6 m worden aangepast.

Maatschappelijk - Dierenasiel

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk - Dierenasiel' zijn specifiek bestemd voor een dierenasiel. Daarnaast mogen de gronden worden gebruikt voor tuinen en erven, nutsvoorzieningen.

Voor de maatvoering van bedrijfsgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde is een schema opgenomen. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan Het Woud is de te bebouwen oppervlakte vergroot van 1.100 m² naar 1.200 m² ten behoeve van de realisering van een aantal extra voorzieningen/hokken.

Verkeer - Snelweg

Op de gronden met de bestemming 'Verkeer – Snelweg' zijn autosnelwegen met inbegrip van de nodige rijbanen, vluchtstroken, taluds, bermen en bermsloten toegestaan. Ook groenvoorzieningen, op- en afritten, kruisingen en tunnels, geluidwerende voorzieningen en nutsvoorzieningen zijn toegestaan. De toegestane oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is opgenomen in een schema.

Verkeer - Spoorweg

Op de gronden met de bestemming 'Verkeer – Spoorweg' zijn spoorwegen, wegen en nutsvoorzieningen toegestaan met bijbehorende bouwwerkingen en voorzieningen, zoals tunnels, bruggen en taluds. De toegestane bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is opgenomen in een schema.

Verkeer - Verblijfsgebied

Op de gronden met de bestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied' zijn wegen en verblijfsgebieden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, nutsvoorzieningen, watergangen, wadi's en evenementen toegestaan. De toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en tunnels is opgenomen in een schema.

Verkeer - Weg

Op de gronden met de bestemming 'Verkeer – Weg' zijn onder meer wegen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, in- en uitritten, nutsvoorzieningen en watergangen toegestaan. De toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is opgenomen in een schema.

Wonen

De gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bestemd voor wonen, beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis, tuinen en erven en nutsvoorzieningen. Daarnaast zijn nevenactiviteiten in de vorm van een bed & breakfast of een recreatief rustpunt toegestaan. Voor de maatvoering van hoofdgebouwen, bijgebouwen en overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een schema opgenomen. Er zijn specifieke gebruiksregels opgenomen met betrekking tot de bij de woning toegestane beroeps- en bedrijfsactiviteiten en nevenactiviteiten.

Bedrijventerrein – Uit te werken

Op de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein- Uit te werken' zijn de gronden wel al bestemd voor een bedrijventerrein, maar dient deze bestemming nog verder uitgewerkt te worden.

Binnen de bestemming zullen bedrijven worden toegestaan in de categorieën 1 t/m 5.1. In een toekomstige uitwerkingsplan zal bepaald worden waar welke type bedrijven zullen worden toegestaan. Er mag dan ook niet eerder gebouwd worden dan nadat een uitwerkingsplan in werking is getreden. Daarnaast zijn ontsluitingswegen (inclusief ongelijkvloerse kruisingen en tunnels), fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, wadi's, in- en uitritten, nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en tuinen en erven toegestaan. Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn toegestaan. Risicovolle inrichtingen zijn uitgesloten. Door middel van ontheffing kan nieuwvestiging van risicovolle inrichtingen worden toegestaan.

In de bestemming zijn nadere uitwerkingsregels opgenomen, waaraan het uitwerkingsplan moet voldoen. Het gaat hier bijvoorbeeld om regels met betrekking tot milieuzonering, bouwhoogte en andere inrichtingsvereisten. In de uitwerkingsregels is onder meer bepaald dat er langs de randen met de bestemming 'Agrarisch' over een breedte van minimaal 18 meter een groene inrichting moet worden gerealiseerd, al dan niet in combinatie met ontsluitingswegen. Verder zijn minimale eisen gesteld aan de te realiseren groene zone tussen Beekbergsebroek Noord en Beekbergsebroek Zuid.

Leiding – Hoogspanningsverbinding

De gronden met de dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanningsverbinding' zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding. In de dubbelbestemming zijn bouwregels opgenomen ter bescherming van de hoogspanningsverbinding.

Waarde – Archeologie Hoog

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie Hoog' zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor gronden met een hoge archeologische verwachtingswaarde. In de dubbelbestemming zijn bouwregels en een aanlegvergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden.

Waarde – Archeologie Middelhoog

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie Middelhoog' zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor gronden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In de dubbelbestemming zijn bouwregels en een aanlegvergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden.

Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen.

Artikel 16 bevat de anti-dubbeltelbepaling.

In artikel 17 zijn algemene bouwregels opgenomen: regels waaraan bebouwing dient te voldoen met betrekking tot de maatvoering en het bouwen binnen het gehele plangebied. Ondergronds bouwen is toegestaan in het gehele plan, mits die ruimten een functionele eenheid vormen met de aanwezige kantoor- of werkfunctie. Artikel 17.3 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat gebouwen dienen te worden voorzien van een kap, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen en gebouwen binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' en de bestemming 'Bedrijventerrein – Uit te werken'.

In artikel 18 staan de algemene gebruiksregels. Bij recht is het gebruik van (een deel van) een woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een ontheffing is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

In artikel 19 zijn algemene aanduidingsregels opgenomen. Het gaat hier om vier juridische regelingen met betrekking tot vier gebiedsaanduidingen te weten:

  • 'geluidszone-industrie': Dit betreft de gronden binnen een vastgestelde geluidszone rond een bedrijventerrein. Op deze gronden mogen geen geluidsgevoelige gebouwen worden opgericht, tenzij een hogere waarde hiervoor is vastgesteld.
  • 'vrijwaringszone - straalpad': dit betreft de gronden die onder de straalverbinding liggen. Voor bouwwerken geldt ter plaatse van deze aanduiding een maximale bouwhoogte.
  • 'vrijwaringszone - weg': De gronden binnen 50 meter van de rijkswegen A1 en A50 vallen binnen deze bestemming. Het betreffen hier gronden die door Rijkswaterstaat als reserveringsruimten worden beschouwd. Binnen deze zone mag dan ook geen bebouwing worden opgericht, anders dan verband houdend met de rijkswegen. Langs de A1 is daarnaast een overlegzone opgenomen in het gebied tussen de 50 en 100 meter van de weg. Bebouwing is hier slechts toegestaan door middel van ontheffing. Voordat ontheffing kan worden verleend, dient overleg plaats te vinden met de wegbeheerder (i.c. Rijkswaterstaat).
  • 'natuur en landschap': het betreft gronden die met name zullen dienen als compensatiegebied voor het verloren gaan van foerageergebied van twee paar steenuilen, één paar kerkuilen (inclusief vaste broedplaats) en twee paar buizerds. De gronden ter plaatse van deze aanduiding zijn mede bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder begrepen vogelkundige waarden en landschapswaarden. Het is de bedoeling dat het gebied zodanig wordt ingericht dat het geschikt is voor de genoemde vogels en dat zij daar ook worden beschermd. Daarnaast zullen in het kader van de ontwikkeling van de Groene Wig de gronden overeenkomstig worden ingericht (landschaps- en natuurontwikkeling). Aan de aanduiding is een aanlegvergunningenstelsel gekoppeld, gericht op het beheer en de bescherming van de vogelkundige en overige natuurlijke waarden. Verder is bepaald dat binnen gronden met deze gebiedsaanduiding lawaaisporten niet zijn toegestaan.

Artikel 20 voorziet in diverse algemene ontheffingsregels en artikel 21 in algemene wijzigingsregels. In artikel 22 staan de procedureregels die bij een ontheffing, nadere eis, uitwerking of wijziging in acht genomen moeten worden. Artikel 23 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen.

Hoofdstuk 4 bevat het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.