direct naar inhoud van 6.6 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

6.6 Cultuurhistorie en archeologie

6.6.1 Cultuurhistorische waarde

Biezematen

Doordat in dit deel van het totale plangebied weinig tot geen cultuurhistorische waarden meer aanwezig zijn, deze al geïsoleerd in het landschap liggen en de waarden op zichzelf staan, betekent ontwikkeling als bedrijventerrein voor cultuurhistorie een neutrale score op de aanwezige waarden. Bij aanleg van de Biezematen verdwijnen wel alle landschappelijke structuren en elementen. Voor landschap heeft de aanleg daarom een negatief effect. De beperkte recreatieve functie in het gebied zorgt ervoor dat ten opzichte van de autonome ontwikkeling de effecten op routes en voorzieningen neutraal zijn en voor de recreatieve beleving licht negatief.

Beekbergsebroek

De aanleg van Beekbergsebroek Noord heeft een grote invloed op de aanwezige cultuurhistorische waarden. Door de ontsluiting via de afslag Apeldoorn Zuid wordt de zeer waardevolle structuur van het Apeldoorns Kanaal met de begeleidende beplanting doorsneden. Dit is een belangrijk cultuurhistorisch element in het gebied met zijn karakteristieke bomen en de 'opgetilde' ligging ten opzichte van zijn omgeving. De planontwikkeling gaat uit van een behoud van dit karakteristieke beeld. Daarnaast worden oude ontginningsstructuren en wegen zoveel mogelijk gerespecteerd.

Positief effect heeft de keuze om op regionaal niveau het zicht vanaf de A1 naar het oosten te vrijwaren, waardoor de landschappelijke samenhang tussen Veluwe en IJsseldal vanaf de A1 beleefbaar blijft. De overige effecten op het landschap zijn licht negatief tot negatief doordat de vormgeving en oriëntatie van de eilanden zo dominant is ten opzichte van het huidige landschap dat daarmee de huidige waarden en herkenbaarheid wordt aangetast.

Voor de recreatieve structuur van het gebied is het positief dat de Groene Wig (gedeeltelijk) wordt gerealiseerd en dat er een vrij liggende langzaam verkeersroute en recreatieve trekpleister komt. De recreatieve belevingswaarde wordt negatief beïnvloed door de aanleg van de brug over het Apeldoorns Kanaal en de harde rechte overgangen tussen landschap en bedrijventerrein.

Bij de aanleg van Beekbergsebroek Zuid is het verdwijnen van de Veldweg het belangrijkste zeer negatieve effect, zowel voor cultuurhistorie en landschap als voor recreatie. In combinatie met de aantasting van het Apeldoorns Kanaal en de verkavelingstructuur is het totale effect voor cultuurhistorie zeer groot. De twee bedrijfseilanden kennen hun eigen structureringsprincipes, die los staan van het landschap. Verder zijn ze zodanig dominant in het landschap dat ze van zeer negatieve invloed zijn op de landschappelijke en recreatieve beleving. De huidige recreatieve routes worden in de verschillende fasen plaatselijk verplaatst of verbeterd of zoals in fase 3 weggehaald. Aan de oostkant van Beekbergsebroek Noord komt een recreatieve trekpleister. Daarmee heeft de aanleg van de drie fasen in totaal een licht negatief effect op de recreatieve routes en voorzieningen.

6.6.2 Archeologische waarde

De effectbeoordeling voor de archeologische verwachtingswaarde is gebaseerd op de verwachtingskaart zoals deze is opgesteld na de verkennende fase van het archeologische onderzoek.

Biezematen en Beekbergsebroek

Zowel Biezematen als Beekbergsebroek Noord en Zuid hebben een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. Er zijn meerdere archeologische vindplaatsen aanwezig. Het effect op archeologie is licht negatief. Door de aanwezige middelhoge tot zeer hoge verwachtingswaarde zullen er bij aanleg van het bedrijventerrein maatregelen getroffen moeten worden om schade aan eventuele archeologische waarden te voorkomen. Op dit moment wordt het archeologisch vooronderzoek voortgezet, zie voor resultaten paragraaf 3.7.

Mitigerende en compenserende maatregelen

De aanwezige archeologische waarden in het gebied worden op dit moment verder in kaart gebracht en gewaardeerd. Zie paragraaf 3.7 voor de resultaten van dit onderzoek. Het selectiebesluit dat op grond van de resultaten van dit onderzoek genomen zal worden, geeft aan welke archeologische waarden behoudenswaardig zijn. Vervolgens zullen maatregelen getroffen worden deze waarden te behouden, indien mogelijk door bescherming of anders door nader archeologisch onderzoek in de vorm van opgravingen (in situ of ex situ behoud).