direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

6.1 Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, trillingshinder, luchtkwaliteit, geur, licht, externe veiligheid en elektromagnetische straling. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de windmolens die op de Ecofactorij, op korte afstand van de Biezematen, worden gerealiseerd.

Daarnaast komen andere planlogische aspecten aan de orde die in kader van een goede afweging noodzakelijk zijn: kabels, leidingen en straalpaden, rooilijnenbeleid, water, natuurwaarden, cultuurhistorie en archeologie, calamiteiten en sociale veiligheid.

Fasering

Biezematen zal in de tijd het eerst ontwikkeld worden. In dit bestemmingsplan is het bedrijventerrein voor Biezematen daarom van een directe bouwtitel voorzien. Voor het gebied Beekbergsebroek Noord en Zuid wordt in een later stadium een uitwerkingsplan voor de bedrijfsbestemming opgesteld.

Dit betekent dat alleen voor Biezematen volledige onderzoeksresultaten zijn opgenomen. Voor de andere deelgebieden wordt uitgegaan van de uitkomsten van het voorkeursalternatief, zoals onderzocht in de milieueffectrapportage (m.e.r.) Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. Dit voorkeursalternatief is gelijk met de hiervoor beschreven planontwikkeling. Uitgangspunt is dat in 2020 alle fases zijn gerealiseerd. Omdat 2020 ver weg is en men ook in de tussenliggende periode met milieueffecten te maken heeft, is het ook noodzakelijk te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de tussenliggende tijd. In het MER zijn de effecten beschreven in het jaar 2015 (fase 1 gerealiseerd), 2017 (fase 1 en 2 gerealiseerd) en 2020 (fase 1, 2 en 3 gerealiseerd).

De beheersgebieden zijn niet expliciet onderzocht, anders dan wanneer zij interfereren met de bedrijventerreinontwikkeling.