direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.6 Archeologie

Op grond van het landschap en kennis van archeologie in vergelijkbare gebieden worden in het plangebied sporen van mensen uit de steentijd en mogelijk brons- en ijzertijd verwacht, evenals mogelijk sporen van extensief gebruik in de Middeleeuwen. Door de grootte van het plangebied is de unieke mogelijkheid aanwezig menselijk handelen in relatie tot het landschap in verschillende tijden in beeld te brengen. De natte gebieden met verwachting op een speciale archeologische dataset kunnen hieraan bijdragen.

Vanaf oktober 2008 wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied om inzicht te krijgen in welke archeologische waarden inderdaad aanwezig zijn. Op grond van de resultaten van de eerste fase van dit onderzoek (booronderzoek en veldkartering) kon een geomorfogenetische kaart worden opgesteld. Gecombineerd met verkregen informatie over de intactheid van de bodem is een verfijnde archeologische verwachtingskaart gemaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0009.jpg"

Archeologische verwachting

Door middel van boringen en met name veldkartering op de akkers werden in de eerste fase reeds 14 vindplaatsen aangetroffen, met name oppervlaktevindplaatsen daterend uit de steentijd. Op grond van deze informatie zijn 21 gebieden geselecteerd om nader te onderzoeken door middel van megaboringen. Het gaat om de vindplaatsen, aangevuld met locaties die een hoge verwachting op archeologie hebben, maar nog geen vondstmateriaal hebben opgeleverd (niet overal kon oppervlaktekartering worden uitgevoerd). Doel van het onderzoek is de waarde van de vindplaatsen en gebieden met hoge verwachting in kaart te brengen om tot een selectiebesluit te kunnen komen.

Dit onderzoek is in 2009 uitgevoerd. Naast deze 21 gebieden zijn er nog enkele zones die (nader) onderzocht moeten worden door middel van een proefsleuvenonderzoek. Het gaat om de gebieden met een hoge of middelhoge verwachting op sporen van landbouwers en om de gebieden die een speciale archeologische dataset kunnen herbergen. Dit onderzoek wordt in 2010 uitgevoerd. Na dit proefsleuvenonderzoek is het archeologisch vooronderzoek afgerond en kan het bevoegd gezag, in deze de gemeente Apeldoorn, een selectiebesluit nemen. Dit selectiebesluit doet uitspraken over welke archeologische waarden behoudenswaardig zijn. Vervolgens zullen maatregelen getroffen worden deze waarden te behouden, indien mogelijk door bescherming of anders door nader archeologisch onderzoek in de vorm van opgravingen.

In voorliggend bestemmingsplan zijn de mogelijk aanwezige archeologische waarden beschermd door middel van twee dubbelbestemmingen. De dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie Hoog' is opgenomen op de gronden met een hoge trefkans. Op de gronden met een middelhoge trefkans is de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie Middelhoog' opgenomen. In de regels zijn bepalingen opgenomen die bij de aanvraag voor een bouwvergunning een archeologisch rapport verplicht stellen. Daarnaast is op de betreffende gronden voor diverse werkzaamheden een aanlegvergunningenstelsel van toepassing. Voor de gronden die buiten de dubbelbestemmingen liggen, gelden algemene gebruiksregels voor strijdig gebruik. Het archeologisch onderzoek is nog in uitvoering. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden de archeologische paragraaf en de wijze van bestemmen mogelijk nog aangepast.