direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Biezematen

Biezematen heeft een agrarisch karakter, het bestaat grotendeels uit akkers en weiden, waaronder braakliggende percelen. Het gebied kenmerkt zich door verspreide landelijke bebouwing. Biezematen is een stadsrandzone, waar de agrarische bedrijfsvoering door de jaren heen op een aantal plekken vervangen is door typische stadsrandverschijnselen, zoals bedrijven op bestaande boerderijen en wonen. In totaal staan er in dit deelgebied 12 woningen, 9 bedrijven en basisschool Het Klaverblad.

Biezematen kent vele verdraaiingen in de verkavelingrichting en ook de infrastructuur ligt gebogen. Uitzondering daarop is de IJsseldijk die als (historische) lijn rechtdoor het gebied insteekt. Dit is ook de lijn waar de verdraaiing van de kavels het sterkst merkbaar is. Langs de IJsseldijk is ook de meeste bebouwing terug te vinden. De bebouwing is geclusterd op erven.

Biezematen is een omsloten gebied, met als grenzen de rijkswegen A1 en A50 en de spoorlijn Apeldoorn–Zutphen. Belangrijke groenstructuren zijn daardoor niet aanwezig in het gebied. Het huidige landschapsbeeld is open en agrarisch van karakter. In het gebied komen verspreid staande bomen voor.

Beekbergsebroek

Beekbergsebroek heeft eveneens een grotendeels agrarisch karakter. Het gebied bevat 32 verspreid liggende bedrijven, waaronder een dierengroothandel en een dierenasiel. Daarnaast staan er 38 woningen in Beekbergsebroek.

De ontginningsstructuur van Beekbergsebroek loopt van grofweg oost naar west, met loodrecht daarop de ontwateringsloten van de weiden. Met name in de lagere en nattere delen van dit gebied in het zuiden en oosten worden de percelen kleiner. Rond de A50 wijkt de verkavelingrichting af van de overige percelen in het gebied. De bebouwing is vooral gelegen aan de Veldweg en de Traandijk en geclusterd op erven.

Binnen het plangebied ligt een open landschap met een rechtlijnig kavelpatroon. Het noordelijk deel van Beekbergsebroek kenmerkt zich door grotere akkers en weilanden terwijl het oostelijke deel gevormd wordt door kleinere percelen. Deze gronden zijn veelal in gebruik als paardenwei en hobbyland. In Beekbergsebroek zijn nog restanten te vinden van de oorspronkelijke kavelgrensbeplanting. Verder liggen in het gebied compensatiebosjes. Deze zijn aangelegd ter compensatie van de aanleg van de snelwegen en zijn van ecologisch belang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0007.jpg"

Verkavelingskarakteristieken (bron: Ontwikkelingsplan Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid)

Directe omgeving

Ten noordoosten van Biezematen, aan de andere kant van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, ligt de Ecofactorij. De Ecofactorij is een duurzaam bedrijventerrein voor grootschalige bedrijven in de productiesector en de logistieke sector. Op en nabij de Ecofactorij wil de gemeente Apeldoorn vijf windturbines van circa 150 meter hoogte laten plaatsen. Ten westen van Biezematen en ten noorden van Beekbergsebroek ligt De Maten, een grote woonwijk met circa 30.000 inwoners. In De Maten staat een aantal scholen die onder meer bezocht worden door jongeren uit de ten zuidoosten van Apeldoorn gelegen dorpen. Veel scholieren maken gebruik van de Elsbosweg door Beekbergsebroek. Het Matenpark in De Maten is onderdeel van één van de groene wiggen ('t Elsbos), die belangrijk zijn in het groenbeleid van de gemeente Apeldoorn. De Maten wordt in het westen begrensd door de Kanaalzone, waar belangrijke stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Ten zuiden van Biezematen en ten oosten van Beekbergsebroek ligt het gebied Hooilanden. Het is een open gebied met een landelijk karakter. Hooilanden is in het noorden via een tunnel onder de A1 verbonden met Biezematen. De Elsbosweg met het viaduct over de A50 verbindt Beekbergsebroek met Hooilanden en het dorp Klarenbeek. Ten westen van Beekbergsebroek en het Apeldoorns Kanaal ligt het buitengebied van Beekbergen en Lieren. Het gebied heeft een overwegend landelijk karakter en wordt doorsneden door de stoomspoorlijn Apeldoorn-Dieren. Ten zuiden van Beekbergsebroek ligt het Beekbergerwoud, een natuurontwikkelingsgebied van Natuurmonumenten. Op dezelfde plek lag tot circa 1870 het laatste oerbos van Nederland.