direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk ruimtelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

2.3 Gemeentelijk ruimtelijk beleid

2.3.1 Structuurplan stedelijk gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd. Per stadsdeel is gekeken naar mogelijkheden voor verdunning en verdichting. Apeldoorn wil in de komende periode uitgroeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Daarvoor moet de stad de opvangfunctie voor groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid versterken en investeren in de kwaliteit en aanwezigheid van regionale voorzieningen en attracties. Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. De complete stad bevat naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte. Het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid is opgenomen in het structuurplan.

2.3.2 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 is het ruimtelijk kader voor het ontwikkelingsprogramma ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing); het biedt voor het bestaande en toekomstige stedelijke gebied en de fysiekruimtelijk relevante aspecten een integraal kader. Het regionale niveau, het landelijk gebied, is met uitzondering van het toekomstig stedelijk uitloopgebied niet in deze opgave meegenomen.

In de visie staan vijf ambities centraal:

  • realisatie van de Groene Mal ter versterking van het groene imago van Apeldoorn en waar mogelijk herstel van binnenstedelijke beken, sprengen en het Apeldoorns Kanaal;
  • versterking van de positie als woon-, werk- en voorzieningencentrum in de Stedendriehoek;
  • realiseren van een grotere differentiatie van het bestaand stedelijk gebied;
  • vervangen van het beeld van de compacte stad door een complete stad; naast intensief gebruikte stedelijk ruimte staat hoogwaardige openbare ruimte en zorgvuldig ruimtegebruik;
  • werken aan leefbaarheid op alle schaalniveaus en in diverse sectoren tegelijk.

Over het landelijk gebied en landelijk wonen wordt opgemerkt dat dit zeer hoog wordt gewaardeerd. Aantasting van het karakter door verdichting moet voorkomen worden.

2.3.3 De Groene Mal

Apeldoorn wil zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is. Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dan ook hoge prioriteit. Dat zien we terug in het gemeentelijk beleid: 'groen' is een sturende factor voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De wensen en ambities op het gebied van groen zijn uitgewerkt in de Groene Mal.

De Groene Mal is een 'aangeklede kaart' die laat zien hoe het groene gebied rond en in Apeldoorn er in circa 2020 uit gaat zien en waar de waardevolle elementen zich bevinden. De Groene Mal fungeert als het groene kader waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen. De westzijde van Apeldoorn loopt geleidelijk over in het omringende Veluwebos. Dat zorgt voor een unieke omgevingskwaliteit. Daarom breidt de stad zich naar het (agrarische) oosten uit. Juist hier liggen kansen om het landschap te ontwikkelen. Deze ontwikkeling richt zich expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn: beken, sprengen, kanaalzone, lanen, parken, grote groengebieden en groene wiggen. In het plangebied zijn met name het Apeldoorns Kanaal, de groene wig die aansluit op het Matenpark en de ligging tegen een van de grote groengebieden (Beekbergerwoud) belangrijke factoren voor de ruimtelijke ontwikkeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0005.jpg"

De Groene Mal

2.3.4 Structuurplan Beekbergsebroek/Biezematen

Het Structuurplan Beekbergsebroek/Biezematen is een uitwerking van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030. Hierin worden richtinggevende keuzes gemaakt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio tot 2030.

De gebieden Beekbergsebroek en Biezematen worden daarin als nieuwe werklocaties genoemd. Het structuurplan maakt voor deze terreinen de ruimtelijke hoofdkeuzes. Deze keuzes passen binnen het idee van concentratie van verstedelijking op goed bereikbare plekken. Bovendien worden kwetsbare plekken gemeden. Over de ruimtelijke inpassing en inrichting van de terreinen worden geen uitspraken gedaan.

2.3.5 Gebiedsvisie Beekbergse Broek/Biezematen

In september 2006 is de Gebiedsvisie Beekbergsebroek/Biezematen verschenen. In de visie is een verkenning gedaan naar een aantal belangrijke thema's en is een relatie gelegd met verschillende ontwikkelingen die in het gebied staan te gebeuren. Hieruit zijn ambities en belangrijke principes geformuleerd, die in het vervolgtraject nader zijn uitgewerkt. De gebiedsvisie is een belangrijke bouwsteen van de startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

2.3.6 Beekbergse Poort

Om de kwaliteit van de overgangsgebieden tussen Veluwe, IJssel en randmeren voor de natuur te verbeteren is het concept van ecologische poorten ontwikkeld. De Beekbergse Poort, ten zuiden van het plangebied, is een van de zeven poorten. Voor dit gebied is in 2005 'Visie en uitvoeringsprogramma Beekbergse Poort' opgesteld. De Beekbergse Poort heeft tot doel de Veluwe met de IJsselvallei te verbinden. In het 'Gebiedsplan natuur en landschap' (2008) is de Beekbergse Poort begrensd. Het Beekbergerwoud is onderdeel van deze Poort als nieuwe natuur en inrichting bestaande natuur. Het zoekgebied van de Beekbergse Poort omvat ook het plangebied. Intenties voor natuurontwikkeling zijn hier echter niet.

2.3.7 Ruimtelijke verkenning A1 - A50 Zicht op Apeldoorn

Apeldoorn ontwikkelt op dit moment een aantal locaties aan de rand van de stad, langs de A1 en A50. Dit is aanleiding om na te denken over de manier waarop Apeldoorn zich presenteert aan de snelwegen die langs de stad lopen. Het beeld van Apeldoorn als groene stad overheerst nu en dient ook in de toekomst als uitgangspunt te worden gehanteerd. Op dit moment vindt een vervolgonderzoek plaats op de verkenning.