direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal ruimtelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

2.2 Provinciaal ruimtelijk beleid

2.2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van structuurvisie gekregen. De inhoud van het streekplan blijft daardoor ook na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de basis voor het provinciale optreden op het gebied van de ruimtelijke ordening. In aanvulling op de provinciale structuurvisie hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp ruimtelijke verordening Gelderland vastgesteld. In deze verordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de bescherming van de provinciale belangen. Na vaststelling door Provinciale Staten (verwacht in 2010) treedt de provinciale verordening in werking en vormt deze het toetsingskader voor gemeentelijke plannen.

Hoofdpunten van het generiek beleid zoals opgenomen in het streekplan zijn versterking van het 'groenblauwe raamwerk', 'bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur' en 'organiseren in stedelijke netwerken'. Uitgangspunt is om bij ruimtelijke inrichtingsplannen ook voorzieningen te realiseren die nodig zijn om een goede sociaal-culturele infrastructuur in stand te houden of op te bouwen. De provincie streeft zowel in nieuw als in bestaand bebouwd gebied naar een duurzaam watersysteem, waarbij het water in de stad met het omringend watersysteem als één geheel wordt beschouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0003.jpg"

Uitsnede plankaart Streekplan Gelderland 2005

Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies. Het primaat ligt hierbij bij de samenwerkende regiogemeenten. Voor de regio Stedendriehoek is dit de structuurvisie 'Ruimtelijk structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek', waarin het plangebied wordt aangemerkt als knooppunt voor regionale bedrijventerreinen.

Ook hierin is bundeling het leidend principe, om te voorkomen dat de ruimteclaims al te zeer worden verspreid en zal leiden tot eenvormigheid en verrommeling van het landschap.

In het streekplan is aangegeven dat het bestaande infrastructuurnetwerk in hoge mate bepalend is voor de invulling van nieuwe stedelijke functies die duidelijke gevolgen hebben voor de mobiliteit. Om knelpunten op het huidige wegennet op te lossen is nieuwbouw en aanpassing van infrastructuur nodig. Langs wegen waar capaciteitsverruimende maatregelen zullen worden getroffen, is in het streekplan voorzien in een vrijwaringszone van 50 meter. Eén van de trajecten waar een dergelijke vrijwaringszone geldt, is de A1 tussen Barneveld en Deventer. Dit gedeelte van de A1 grenst aan het plangebied van dit bestemmingsplan.

Regiospecifiek beleid: de Stedendriehoek

Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren, is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies die zijn aangeleverd door de Gelderse regio's. Voor de regio Stedendriehoek refereert het streekplan dan ook sterk aan de structuurvisie Ruimtelijk structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek.

2.2.2 Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 is een Intergemeentelijk Structuurplan voor het bundelingsgebied binnen de regio Stedendriehoek, ruwweg het gebied in de driehoek Apeldoorn- Deventer-Zutphen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0004.jpg"

Uitsnede plankaart Ruimtelijk structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek

De structuurvisie is richtinggevend voor het handelen van de betrokken overheden, maar bevat geen juridisch bindende uitspraken in de vorm van 'concrete beleidsbeslissingen'. Als vastgesteld beleid bindt de structuurvisie wel de betrokken gemeenten: van het beleid kan niet zonder meer worden afgeweken.

Concreet biedt de structuurvisie een kader voor:

  • beleidsafstemming met provincie en Rijk en tussen gemeenten onderling;
  • afspraken over omvang, kwaliteit en fasering van het regionale programma;
  • integratiekader voor beleids- en uitvoeringsplannen van de regio Stedendriehoek;
  • gemeenschappelijke inzet van uitvoeringsinstrumenten;
  • een regionaal uitvoeringsprogramma en grondbeleid.

In de Regionale Structuurvisie is ervoor gekozen een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van de A1 en in de oksel van de A1/A50, grenzend aan de Ecofactorij.

2.2.3 Apeldoorns Kanaal, ontwikkelingsvisie

In opdracht van de provincie Gelderland is in 2000 een Ontwikkelingsvisie opgesteld voor het

Apeldoorns Kanaal. Het doel daarvan is om een integrale ruimtelijke visie voorhanden te hebben op de functionele ontwikkelingsmogelijkheden van het kanaal en de aangrenzende kanaalzone voor provincie, waterschap, kanaalgemeenten en monumentenzorg. De visie is een richtinggevend kader voor de betrokken partijen. De thema´s ´levend monument´ en ´kracht van water´ zijn leidend in de visie. Het eerste heeft betrekking op de cultuurhistorische waarde en identiteit en het tweede op een schoon watersysteem dat ruimte bied voor realisatie van meerdere maatschappelijke wensen en functies. Belangrijke aandachtspunten voor de realisering van Beekbergsebroek zijn het monumentale landschap langs het kanaal, de oevers van het kanaal als wervende woon- en werkomgeving en het niet opwerpen van belemmeringen voor herstel van de bevaarbaarheid van het kanaal.