direct naar inhoud van 2.1 Nationaal ruimtelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

2.1 Nationaal ruimtelijk beleid

2.1.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte, onderdeel van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Op grond van het overgangsrecht heeft de Nota Ruimte een status als structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. In de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid heeft het kabinet daarnaast ruim 30 nationale ruimtelijke belangen benoemd en aangegeven op welke wijze deze nationale belangen zullen worden verwezenlijkt. De verschillende planologische kernbeslissingen (waaronder de Nota Ruimte) en de Realisatieparagraaf zullen op termijn worden opgenomen in een overkoepelende AMvB Ruimte, die de ruimtelijke kaders op rijksniveau bevat en deze voorziet van een juridische doorvertaling.

In de Nota Ruimte benadrukt het Rijk, net als in voorgaande nota's, opnieuw het belang van sterke steden in een vitaal platteland. Bundeling van wonen en werken in stedelijke gebieden en stedelijke vernieuwing en verdichting zijn de speerpunten van het rijk. Daarbij dient in eerste instantie de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande stedelijke gebied te worden verbeterd. Herstel van de balans tussen 'rood' (bebouwing) en 'groen/blauw' (recreatieve ruimte) in en om de stad is een belangrijk aandachtspunt. Apeldoorn ligt aan de rand van Nationaal Landschap de Veluwe. In de Nota Ruimte worden de volgende kernkwaliteiten benoemd voor dit gebied:

  • schaalcontrast van zeer open naar besloten;
  • actieve stuifzanden;
  • de grootte en aaneengeslotenheid van het bos.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0002.jpg"

Begrenzing Nationaal landschap in de nationale ruimtelijke hoofdstructuur.

In het plangebied is met name het schaalcontrast duidelijk aanwezig. In de Nota Ruimte wordt de oostkant met het overgangsgebied naar de IJsseldelta expliciet benoemd: 'Aan de oostkant zijn de sprengen en de flankessen kenmerkend. De overgangsgebieden, in het oosten tot het Apeldoorns Kanaal en in het noorden tot de randmeren, zijn voor het Nationaal Landschap Veluwe van grote betekenis.'