direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan bevat de volgende onderdelen:

Verbeelding:

Op de verbeelding zijn de bestemmingen in het plangebied weergegeven. Deze bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de regels opgenomen juridische regeling.

Regels:

In de planregels is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden en opstallen juridisch geregeld. Per bestemming zijn doelen of doeleinden aangegeven.

Toelichting:

In de toelichting worden de aan het plan ten grondslag liggende gedachten verwoord. De toelichting bij het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het bestaande beleid en wordt aangegeven hoe het initiatief zich verhoudt tot de beleidskaders van rijk, provincie en gemeente. In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de bestaande situatie. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de ruimtelijke en functionele structuur, de bebouwingstypologie, de ontsluiting en het aanwezige groen. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de ruimtebehoefte voor het bedrijventerrein. Hoofdstuk 5 bevat de planbeschrijving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het MER en het Ontwikkelingsplan. Vervolgens komt in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid van het plan uit oogpunt van de diverse (milieu)aspecten aan bod. Hoofdstuk 7 bevat een beschrijving van de juridische plansystematiek. In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de gevolgde procedures uiteengezet.