direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

1.1 Aanleiding

De gemeente Apeldoorn is voornemens om een nieuw bedrijventerrein van netto circa 105 ha te realiseren aan de zuidzijde van de stad, in het gebied langs de A1 rond knooppunt Beekbergen. Het bedrijventerrein dient ruimte te bieden aan nieuwe bedrijven en aan bestaande bedrijven die nu gevestigd zijn in het stedelijk gebied van plaatsen die behoren tot de regio Stedendriehoek. In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 is aan de zuidkant van Apeldoorn een locatie aangewezen voor de regionale opvang van bedrijvigheid. De gemeente Apeldoorn heeft in 2004 het proces in gang gezet om het regionale bedrijventerrein verder te ontwikkelen. Op 27 oktober 2004 is door de gemeente Apeldoorn op de toekomstige bedrijvenlocatie Beekbergsebroek voorkeursrecht gevestigd via de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

De locatie van het bedrijventerrein is op regionaal schaalniveau afgewogen. Op lokaal niveau heeft de realisatie van het terrein ingrijpende gevolgen voor het gebruik van het gebied en zijn omgeving. Om de effecten op en de samenhang met andere ontwikkelingen beter in beeld te brengen, heeft de gemeente Apeldoorn in 2006 de gebiedsvisie Beekbergsebroek/Biezematen opgesteld. Daarnaast is het Structuurplan Beekbergsebroek/Biezematen opgesteld als uitwerking van de Regionale Structuurvisie. Dit structuurplan heeft een belangrijke rol vervuld bij de bestendiging van het voorkeursrecht.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein is in 2006 gestart met het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Omdat de locatiekeuze voor het regionale bedrijventerrein op regionaal niveau reeds is gemaakt en onderbouwd (in het kader van de Regionale Structuurvisie), staat de locatie van het bedrijventerrein in de m.e.r.-procedure niet ter discussie. In het milieueffectrapport (MER) zijn vier modellen opgenomen, die elk een mogelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein in het zoekgebied rond de A1 in beeld brengen. Deze modellen zijn beoordeeld op hun milieueffecten, wat heeft geleid tot het opstellen van een voorkeursalternatief. De milieueffecten van het voorkeursalternatief zijn vervolgens in beeld gebracht voor de jaren 2015, 2017 en 2020. Het voorkeursalternatief uit het MER is verder uitgewerkt in het Ontwikkelingsplan 'Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid'. Het Ontwikkelingsplan geeft voor het plangebied de gewenste landschappelijke en stedenbouwkundige invulling weer. Tegelijkertijd is in het kader van de m.e.r.-procedure een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) opgesteld. Hierbij zijn aanbevelingen gedaan voor maatregelen die kunnen worden genomen om de negatieve milieueffecten van het voorkeursalternatief te beperken. In het Ontwikkelingsplan is aangegeven welke maatregelen zijn/worden geïmplementeerd in het ontwerp voor het nieuwe bedrijventerrein.

Door het gelijktijdig opstellen van het MER en het Ontwikkelingsplan is sprake geweest van een proces waarin reeds in een vroegtijdig stadium milieuaspecten en ruimtelijke (ontwerp)keuzes met elkaar zijn verweven. Het MER en het Ontwikkelingsplan vormen de basis voor voorliggend bestemmingsplan 'Beekbergsebroek – Biezematen'. Het bestemmingsplan voorziet in een adequate juridische regeling ten behoeve van de realisering van het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (RBAZ). In het bestemmingsplan is, naast de gebieden waar het bedrijventerrein wordt ontwikkeld, ook het direct aangrenzende buitengebied meegenomen. Voor dit deel van het plangebied heeft het bestemmingsplan grotendeels een conserverend karakter. Voor Dierenasiel de Kuipershoek, gevestigd aan de Kuipersdijk, is een beperkte uitbreiding van de bebouwing mogelijk gemaakt (uitbreiding maximaal 100 m2). Door uitbreiding van het werkgebied van het asiel binnen de regio Stedendriehoek is de huidige ruimte te klein om aan de wettelijke uitvoeringstaken te kunnen voldoen, waardoor uitbreiding noodzakelijk is.