direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene procedureregels
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

Artikel 22 Algemene procedureregels

22.1 Procedureregels ontheffingen en nadere eisen

Een beslissing omtrent het verlenen van een ontheffing dan wel het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het verlenen van ontheffing dan wel het stellen van nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen ontheffing respectievelijk nadere eisen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

22.2 Procedure wijzigingen en uitwerkingen

Met betrekking tot het wijzigen dan wel het uitwerken van dit plan is de procedure zoals verwoord in de afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.