direct naar inhoud van 4.1 Milieuaspecten
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-ont1

4.1 Milieuaspecten

4.1.1 Inleiding

In het bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten zijn geen ontwikkelingslocaties aanwezig. Het betreft een beheersplan voor bestaand 'stedelijk' gebied bestaande uit de wijken het Loo en Kerschoten. Het is derhalve niet noodzakelijk onderzoek te doen in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet Luchtkwaliteit 2007. Ook de bodemgesteldheid hoeft niet in beeld te worden gebracht.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel noodzakelijk om de eventuele hinder van aanwezige bedrijven in kaart te brengen.

4.1.2 Milieuzonering

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Apeldoorn de daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009. In deze uitgave is de potentiële milieubelasting voor een hele reeks van bedrijven bepaald aan de hand van een aantal milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en gevaar. De milieubelasting is voor die aspecten vertaald in richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Het milieuaspect met de grootste afstand is maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt ingedeeld.

grootste genoemde aan te houden afstand   milieucategorie  
10 m   1  
30 m   2  
50 m   3.1  
100 m   3.2  
200 m   4.1  
300 m   4.2  

Hoe gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De in de bedrijvenlijst geadviseerde afstanden zijn gericht op het omgevingstype "rustige woonwijk". Een rustige woonwijk heeft weinig verkeer en er zijn praktisch geen bedrijven en/of winkelcentra; het is daarmee een van de gevoeligste omgevingstypen. Dit omgevingstype is daarmee referentiekader voor de overige omgevingstypen. Bij het omgevingstype "gemengd gebied" kan een afstandsstap lager worden aangehouden dan wordt geadviseerd voor een rustige woonwijk. Een geadviseerde afstand van 30 meter kan dan bijvoorbeeld worden gecorrigeerd tot 10 meter en een geadviseerde afstand van 100 meter tot 50 meter.

Daarnaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.

Het plangebied wordt getypeerd als een rustige woonwijk. Hier gelden dus de geadviseerde afstanden uit de bedrijvenlijst.

Binnen het plangebied wordt maximaal categorie 1 toegestaan. De bedrijven in de onderstaande tabel hebben echter een hogere categorie.

Bij het samenstellen van de bedrijvenlijst voor bestemmingsplan Het Loo - Kerschoten is gebruik gemaakt van de richtafstandenlijst uit Bijlage 1 van de VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering (uitgave 2009). Deze lijst is als basis gebruikt en hieruit zijn een aantal bedrijven verwijderd. De volgende keuzes zijn gemaakt:

Het plangebied Het Loo - Kerschoten kan worden aangemerkt als binnenstedelijk gebied. Het achtergrondniveau voor geluid ligt hier over het algemeen wat hoger. Dit geldt echter niet voor de aspecten stof en geur. Daarnaast zijn gevaarlijke bedrijven nabij woningbouw ook niet gewenst en geuremissie moeilijk beheersbaar. Derhalve zijn:

  • bedrijven boven categorie 1 uit de bedrijvenlijst verwijderd ;
  • de bestaande bedrijven van categorie 2 en hoger zijn door middel van maatwerk op de plankaart aangegeven.

Aanduiding op plankaart   Bedrijf   SBI-code   Straatnaam   Huisnummer  
(sb-04)   rijwiel- en motorrijwielfabriek   309   Anklaarseweg   35  
(vm)   benzineservicestations: zonder LPG   473   Edisonlaan   270  
(sb-02)   bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats   41, 42, 43 nr. 3   Everlaan   27  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Gazellestraat   21  
(sb-03)   kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   18129   Koninginnelaan   113  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Koninginnelaan   139  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Koninginnenlaan   203-205  
(sb-02)   bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats   41, 42, 43 nr. 3   Koningstraat   58  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   194  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   216  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   226  
(sb-01)   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   230  

De genoemde bedrijven hebben een specifieke aanduiding op de plankaart gekregen. Op de bestemmingen met deze aanduiding is dat specifieke bedrijf toegestaan. Als het bedrijf stopt mag alleen een soortgelijk bedrijf of een bedrijf met een categorie 1 terug komen. Op deze manier wordt hinder voor de omgeving in de toekomst voorkomen.

4.1.3 Externe veiligheid - Geen bevi-bedrijven in omgeving

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische bedrijven. Ook kleinere bedrijven als LPG-tankstations, opslagen van bestrijdingsmiddelen, buisleidingen, transportactiviteiten en luchtverkeer zijn als potentiële gevarenbron aangemerkt.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Onderzoeksresultaten Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het plangebied komen geen bedrijven voor die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichting.

Transport gevaarlijke stoffen

In Apeldoorn zijn geen speciale routes voor gevaarlijke stoffen aangewezen. In verband met de risico's vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over spoorlijnen en wegen, is door Royal Haskoning onderzoek uitgevoerd naar het zogenoemde plaatsgebonden risico en het groepsrisico langs transportroutes in Apeldoorn. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Veilig langs transportassen d.d. 14 januari 2003. Daaruit blijkt dat het aspect externe veiligheid voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen zowel over de spoorlijn als over de wegen nabij het plangebied geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen.

Leidingen

Binnen het plangebied komen geen relevante gas-, riooltransport- of hoogspanningsleidingen voor. In het plangebied bevinden zich evenmin straalpaden die zorgen voor eventuele belemmeringen.

4.1.4 Industrielawaai

Het bedrijventerrein Stadhoudersmolen, ten noordoosten van het plangebied, is een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet Geluidhinder (Wgh.). De geluidscontour van het bedrijventerrein loopt deels over het plangebied, ter hoogte van Casa Bonita.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-ont1_0021.jpg"

Afbeelding 4.1; geluidscontour bedrijventerrein Stadhoudersmolen

De 50 dB(A) geluidscontour is op de plankaart opgenomen als "geluidzone – industrie" . Binnen deze geluidszone mogen niet zonder meer nieuwe, geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd. De grenzen van de zone is op de plankaart opgenomen. Concreet betekent dit voor het plangebied, dat bij het toestaan van nieuwbouw van woningen of geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone een verzoek hogere waarde moet worden ingediend.

In het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone mogelijk gemaakt. Voor dit bestemmingsplan hoeft derhalve geen hogere grenswaarde te worden aangevraagd.