direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-ont1

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

13.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak     de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installat i es: 15 m
lichtmasten: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 6 m  
 
13.3 Ontheffing van de gebruiksregels
13.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 13.1 onder a bepaalde teneinde sporten en sportvoorzieningen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen, dan wel voorkomen in een hogere categorie van bedoelde Lijst, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met sporten en sportvoorzieningen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

13.3.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

13.3.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 29 opgenomen procedureregels van toepassing.