direct naar inhoud van 5.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

5.2 De regels

5.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

5.2.2 regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond.

Wonen

Het hele plangebied wordt voorzien van de bestemming wonen. Binnen deze bestemming kan een vrijstaande woning worden opgericht. Daarnaast wordt een regeling opgenomen voor bijgebouwen. Mits ondergeschikt is bedrijfsmatig medegebruik mogelijk waarbij de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd moet blijven.

Er is een aanlegvergunningstelsel opgenomen met betrekking tot de aanwezige bijzondere boom. Binnen een straal van 5 meter van het hart van de boom mogen geen activiteiten uitgevoerd worden die schade aan of dood van de boom tot gevolg kunnen hebben.

Waarde - Archeologie Hoog

Vanwege de ligging in een gebied met een hoge archeologische trefkans is een dubbelbestemming opgenomen. Hierin zijn regels opgenomen die in acht moeten worden genomen bij werkzaamheden die op het perceel worden uitgevoerd en een negatief effect kunnen hebben op de eventueel aanwezige archeologische waarden.

Dit betekent concreet dat bij een reguliere aanvraag om bouwvergunning door de initiatiefnemer een rapport moet worden overlegd, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Voor onder andere grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld met een oppervlakte van meer dan 50 m2 geldt een aanlegvergunningstelsel.

Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen mocht blijken dat als gevolg van nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

5.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 6 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 6.1 van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen is toegestaan waar ook bovengronds gebouwd mag worden. Lid 6.3 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf die bouwhoogte dient te worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt geldende maximaal toegelaten goothoogte.

In artikel Algemene gebruiksregels staan de algemene gebruiksregels. Naast het verbod om grond en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming bevat dit artikel ook regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van woningen. Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een ontheffing is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de 1 zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. In artikel 10 staan de procedureregels die bij ontheffing en wijziging in acht genomen moeten worden. Artikel 11 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten zeer bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.