direct naar inhoud van 4.4 Flora en fauna
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

4.4 Flora en fauna

In de Flora- en faunawet is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitat richtlijn volledig geïmplementeerd. Het opnemen van een regeling terzake in bestemmingsplannen, is dus in principe niet meer nodig. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient echter wel rekening te worden gehouden met soortbescherming en met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. In dit geval is daarvan geen sprake.

Ten noorden en noordwesten van Lieren ligt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat het beoogde samenhangende netwerk. De ambitie is om in 2018 de beoogde omvang van de EHS in Gelderland te hebben gerealiseerd. Onderhavige ontwikkeling bevindt zich op ruime afstand van dit gebied.

Op hemelsbreed 4 meter van het perceel bevindt zich een bijzondere boom met een hoogte van 23 meter en een kroon van 15 meter. Eventuele ontwikkelingen in de directe omgeving mogen geen schadelijke gevolgen hebben op de boom. Concreet betekent dit dat binnen een straal van 10 meter vanuit het hart van de stam gemeten geen bebouwing mag worden opgericht. Binnen een straal van 5 meter geldt een aanlegvergunningstelsel.