direct naar inhoud van Artikel 13 water
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

Artikel 13 water

13.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'water' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van het water.

13.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'water' mogen, in afwijking van de aldaar voorkomende bestemming, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen bruggen, taluds, oeverbeschoeiingen, onderhoudspaden en aanlegplaatsen ten dienste van de aanduiding water worden opgericht.

13.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 13.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de daar voorkomende bestemming(en), indien vooraf advies van de waterbeheerder is ingewonnen omtrent de vraag of door het verlenen van de ontheffing het waterhuishoudkundig belang niet onevenredig wordt aangetast alsmede omtrent eventueel aan de ontheffing te verbinden voorwaarden en dit niet leidt tot verlaging van de grondwaterstand, verslechtering van de waterkwaliteit en/of aantasting van de morfologie van beken en waterlopen.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van toepassing.

13.4 Strijdig gebruik

Als strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening geldt het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding ':

  • a. voor teelten die mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken, met dien verstande dat bestaandgebruik mag worden voortgezet;
  • b. op een wijze die leidt tot verlaging van de grondwaterstand, verslechtering van de waterkwaliteit en/of aantasting van de morfologie van beken en waterlopen.
13.5 Aanlegvergunning

De in artikel 18 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.