direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-ont1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Hierdoor wordt vastgelegd welke bebouwing van de grond en welk gebruik van de grond en van de bebouwing is toegelaten. De bestemmingen worden hieronder besproken.


Agrarisch met aanduiding Natuur en landschap

Het perceel Berenbergh 6 krijgt de bestemming Agrarisch, met de aanduiding Natuur en landschap. Daarmee wordt de bestemming die dit perceel buiten het bouwvlak al had in het oorspronkelijk geldende bestemmingsplan "Buitengebied Wenum Wiesel" (de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden), bestendigd en uitgebreid tot over het bouwvlak. De woonbestemming verdwijnt van het perceel. De woning wordt een bedrijfswoning.

Het zou ook mogelijk zijn geweest het perceel ten behoeve van de buxuskwekerij specifieker te bestemmen als “Agrarisch-Kwekerij”. De motivatie om een dergelijke specifieke bestemming toe te kennen zou dan zijn geweest dat een vestiging van een boomkwekerij niet op alle als “Agrarisch” bestemde grond wenselijk of acceptabel kan worden geacht. In dit (kleine) bestemmingsplan wordt echter niet toegekomen aan het maken van een keuze voor een dergelijke specifieke bestemming, bij gebrek aan gebiedsdelen waarbinnen een boomkwekerij niet wenselijk of acceptabel zou zijn. Voor dit plan voldoet de bestemming "Agrarisch".

Het bouwvlak

Het bouwvlak is in de kern gelijk gebleven aan het bouwvlak van het oorspronkelijk geldende bestemmingsplan "Buitengebied Wenum Wiesel". De oppervlakte van bouwvlak wordt echter iets ingekrompen, om geen onwenselijke vermeerdering van bouwmoglijkheden te bieden. Dit neemt niet weg dat het bouwvlak in oostelijke richting iets verder reikt dan oorspronkelijk, om legalisering van de schuur die gedeeltelijk buiten het voormalige bouwvlak stond, mogelijk te maken.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt de bebouwing binnen het bouwvlak aan de westzijde en de oostzijde strak begrensd door dat bouwvlak. Aan de noordzijde wordt de noordgrens van het bouwvlak uit bestemmingsplan "Buitengebied Wenum-Wiesel" gebruikt. Aan de zuidzijde wordt de grens van het bestemmingsplan gelegd op 30 meter afstand van het bungalowpark / vakantiecentrum aan de Elburgerweg 40 (het bestemmingsvlak "Niet agrarische bedrijven - vakantiecentrum" in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Wenum Wiesel"). Om redenen van milieuzonering moet het bouwvlak voor de buxuskwekerij deze afstand bewaren.

Spuitvrije zone

In de planregels wordt een spuitvrije zone ingesteld van 50 meter ten opzichte van de nabij gelegen woning Berenbergh 3 en ten opzichte van het bestemmingsvlak "Niet agrarische bedrijven - vakantiecentrum" (het bungalowpark / vakantiecentrum aan de Elburgerweg 40). Zie figuur 9. Binnen deze zone mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit is geregeld door middel van een aanlegvergunningsvereiste in artikel 14.1 van de REGELS. Dat artikel stelt dat het verboden is om zonder aanlegvergunning binnen een afstand van 50 meter vanuit woningen en recreatievoorzieningen boomgaarden aan te brengen en intensieve teelten uit te oefenen. Een aanlegvergunnning kan alleen worden verleend als er geen chemische bestridingsmiddelen worden gebruikt dan wel als er zodanige voorzieningen worden getroffen dat zich geen chemische bestrijdingsmiddelen buiten de boomgaard c.q. het perceel kunnen verspreiden.

Bij de beoordeling van een verzoek om aanlegvergunning moet kennis worden genomen van de inhoud van Bijlage 2 bij deze plantoelichting.

De overwegingen die ten grondslag liggen aan het instellen van deze beschermingszone, zijn terug te vinden in het artikel van van C.W.M. van Alphen, 'Woningen en open teelten: afstand houden?', in Tijdschrift voor agrarisch recht, 2009, pp.102 e.v. Dit is opgenomen als Bijlage 3 bij deze TOELICHTING.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-ont1_0009.jpg"

Figuur 9. Luchtfoto van het perceel Berenburgh 6, met de spuitvrije zone er - met behulp van een rode arcering - in opgenomen. Op de bestemmingsplankaart zelf is de spuitvrije zone niet ingetekend. De zone is van kracht op grond van artikel 14.1 van de regels van dit plan.

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Binnen de bestemmingen Bedrijf en Bedrijventerrein en die bestemmingen die ook bedrijfsactiviteiten mogelijk maken is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.