direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Hierdoor wordt vastgelegd welke bebouwing van de grond en welk gebruik van de grond en van de bebouwing is toegelaten. De bestemmingen worden hieronder besproken.


Wonen

Pand en perceel Hoenderparkweg 6 en8 hebben de bestemming Wonen gekregen. Het pand bevindt zich binnen een bouwvlak dat kleiner is dan het bestemmingsvlak. Het bouwvlak heeft de aanduiding 'zorgwoning' gekregen. Een zorgwoning is een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging behoeven; verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend plaatsvinden, en in het gebouw kan afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging aanwezig zijn. Buiten het bouwvak zijn de aanduidingen 'erf' en 'tuin' toegepast.

Er is voor gekozen om het deel van het gebouw Hoenderparkweg 6 en 8 dat nu aan de voorzijde al aanleiding geeft tot de regeling 'maximale goothoogte 6 meter / maximale nokhoogte 9 meter' virtueel door te trekken naar de achterzijde van het gebouw, zodat een hele strook, van de voorzijde naar de achterzijde van het bouwvlak, die maximale-hoogtebepaling heeft gekregen. Dit - waar stedenbouwkundig mogelijk en niet nadelig - 'inbouwen' van extra uitbreidingsmogelijkheden voor de bebouwing wordt als wenselijk gezien in het kader van het toekomstbestendig maken van dit bestemmingsplan.

De overblijvende strook van het bouwvlak heeft een maximale bouwhoogte van 4 meter gekregen. Het corresponderende deel van het gebouw heeft, ten tijde van het als ontwerp ter inzage leggen van dit bestemmingsplan, slechts één laag, en het creëren van extra bouwmogelijkhedenbovenop deze laag wordt beoordeeld als onevenredig (het wordt daarom niet gedaan).


Waarde - Archeologie Hoog en Waarde - Archeologie Middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (Hoog) respectievelijk 100 m2 (Middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Binnen de bestemmingen Bedrijf en Bedrijventerrein en die bestemmingen die ook bedrijfsactiviteiten mogelijk maken is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.