direct naar inhoud van 2.9 De Groene Mal
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-vas1

2.9 De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is goed, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1020-vas1_0005.jpg"

Figuur 5. Kaart Groene Mal. Met een rode stip is de locatie Hoenderparkweg 6 en 8 aangegeven.

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken en sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden, de weteringen en de groene wiggen.

Achter perceel Hoenderparkweg 6 en 8: de Winkewijert

Bij de vestiging van een Thomashuis in het pand Hoenderparkweg 6 en 8 is de groene structuur van de beken en sprengen aan de orde, omdat de beek Winkewijert achter dit pand langs stroomt.

In De groene mal van Apeldoorn. Deel 1, op pagina 4, wordt gezegd: "De beken en sprengen hebben een belangrijke (grond)waterregulerende functie. Door de industrie en het waterleidingbedrijf wordt veel minder water onttrokken, waardoor de oorspronkelijke grondwaterstand stijgt. Dit leidt plaatselijk tot problemen en vraagt om een adequate aanpak. Het Waterschap Veluwe, de Stichting Beken en Sprengen en de gemeente Apeldoorn hebben inmiddels de Ugchelsebeek, de Schoolbeek en de Winkewijert hersteld en zo een deel van de problemen opgelost."

Voor beken en sprengen wordt gestreefd naar een beekbegeleidende strook van 30 meter groen, met daarbinnen de beekloop, inclusief een onverhard fiets- en voetpad. Op veel plaatsen in het stedelijk gebied is dit echter niet haalbaar. Op deze plaatsen wordt gestreefd naar een minimale maat van 15 meter. De begeleidende strook dient vooral de ecologische en recreatieve 'doorstroming' en geeft de beek of spreng ruimtelijke herkenbaarheid.