direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

5.4 Cultuurhistorie

De bestemmingswijziging op het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 (verwijdering van de bedrijfsbestemming, vestiging van een woonbestemming, inclusief aanduiding 'zorgwoning') kan - gezien in haar ruimtelijke relatie tot de Winkewijert die achter deze locatie langs stroomt - niet voorzien in meer ruimte voor de beek. De reden daarvoor is al genoemd in paragraaf 3.4: zo lang de bebouwing op dezelfde plek blijft staan, is er qua ruimte voor de beek nauwelijks winst te behalen.

De beekbegeleidende strook wordt niet breder dan deze al was.

In het kader van het project dat door dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt, kan aan de bestaande situering van het gebouw niets worden veranderd. Het bestaande gebouw wordt immers hergebruikt. (En dit wordt postief gewaardeerd vanuit een oogpunt van Duurzaamheidsbeleid).

Op 'beeldniveau' is de relatie tussen het gebouw Hoenderparkweg 6 en 8 waarschijnlijk wel op relatief eenboudige wijze voor verbetering vatbaar. Dat is echter een welstandskwestie, geen zaak die in het bestemmingsplan kan worden geregeld. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal worden gewezen op de opgave die hier ligt in het kader van de welstandsbeoordeling van de bouwaanvraag voor de verbouwing van het pand Hoenderparkweg 6 en 8.

Het doel van zichtbaar maken van het beken- en sprengensysteem (zie paragraaf 2.15) kan niet worden nagestreefd door eisen te stellen aan het project dat door dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt (vestiging van een Thomashuis in een bestaand gebouw). Het in paragraaf 3.4 geconsteerde euvel van het 'dichtgegroeid' zijn van de beekbegeleidende strook (althans op het moment dat dit bestemmingplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd) moet met andere middelen worden aangepakt.