direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is bijna 0,1 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

De Winkewijert loopt achter het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 langs. Op andere plekken zijn al omvangrijke herstelwerkzaamheden aan deze beek verricht. Vooral in de paragrafen 2.14, 2.15, 3.3, 3.4, 5.3 en 5.4 van deze plantoelichting wordt hieraan aandacht besteed.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het plangebied en in de omgeving daarvan.

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

Op een enkele uitzondering na is het gehele gebied voorzien van een gemengd rioolstelsel. Hierin wordt het verzamelde afvalwater en hemelwater gezamenlijk getransporteerd naar de rioolwaterzuivering.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Wat betreft de aansluiting op de riolering van het perceel Hoenderparkweg 6 en 8, geldt dat er geen nieuwe aansluiting nodig is, omdat het perceel niet gesplitst wordt (het beleid is: één huisaansluiting per perceel). Er ligt nu een uitlegger met een diameter van 160 mm, aansluiting op gemengd riool.

5.2.5 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het ontwerp van bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8 wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.