direct naar inhoud van 2.11 Werken aan water. Apeldoorns Waterplan 2005-2015
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

2.11 Werken aan water. Apeldoorns Waterplan 2005-2015

Werken aan water. Apeldoorns Waterplan 2005-2015 behandelt het stedelijk gebied van Apeldoorn en de bijbehorende dorpen. De speerpunten van het waterplan zijn:

  • Bij herontwikkeling, herinrichting en herstructurering zal het verhard oppervlak in het stedelijk zoveel mogelijk afgekoppeld worden om het watersysteem op orde te krijgen.
  • Herstel van het beken- en sprengenstelsel in het stedelijk gebied van de stad en de dorpen, met aandacht voor de recreatieve functie voor fietsers en wandelaars, cultuurhistorische waarde, de natuurwaarde en waterberging.
  • Het verontreinigde diepe grondwater wordt gesaneerd en beheerst.
  • Het gesaneerde water en grondwater dat vrijkomt bij het bestrijden van wateroverlast wordt zo nuttig mogelijk gebruikt.
  • Om de watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen gemakkelijker te maken zijn per wijk uitgangspunten voor een waterparagraaf opgenomen.

Voor de afzonderlijke beken in Apeldoorn is een visie opgesteld. Hierbij zijn de beken ingedeeld in vijf typen beekzones, variërend van hoogstedelijk tot een landelijke setting, waarbij elk type beek een eigen karakter heeft. Voor het plangebied worden in het kader van de visievorming uitspraken gedaan over de inrichting van de beek. Voor de verdere uitwerking van de beken en sprengen is het waterplan leidend. In het waterplan worden de karakteristieken van het huidige bekenstelsel en de aandachtspunten benoemd voor toekomstige inrichting. Langs het bekenstelsel zijn bijzondere plekken aangewezen.

Visie van het Waterplan op de Winkewijert

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1020-ont1_0006.png"

Figuur 6. De Winkewijert volgens de visie van het Waterplan.

In 1623 werd de Winkewijertmolen, een papiermolen, gebouwd. Om de molen van voldoende water te voorzien werd een natuurlijk waterloopje bovenstrooms verlegd, waarbij het voorzien werd van een aantal sprengen en opgeleid door het aanwezige moerasgebied liep. Later aan het einde van de zeventiende eeuw werd een tweede molen in gebruik genomen net benedenstrooms van de Winkewijertmolen en die deels gebruik maakte van hetzelfde water. Tussen 1996 en 1999 werd de beek hersteld over een lengte van 2 kilometer gelegen in het stedelijke gebied.

De Winkewijert is een voorbeeld van een modern vormgegeven sprengenbeek door een woonwijk, waarbij ecologie en gebruik (wandelpaden direct langs de beek) zijn verweven. In praktische zin dient de beek voor ont- en afwatering van de wijk met recreatief medegebruik.

De karakteristieken van de beek zijn:

  • het brongebied is particulier eigendom maar toegankelijk. Het brongebied wordt open gehouden zodat licht op de bodem komt;
  • de beek is geheel bovengronds hersteld en grotendeels beleemd;
  • bij herstel zijn duikers gebruikt met roosters aan de bovenkant zodat de beek zichtbaar blijft;
  • het hoogteverschil van de voormalige watermolen is vormgegeven als cascade, die voor vis passeerbaar is;
  • de beek stroomt als een blauwe structuur door een aantal wijken en wordt begeleid door een wandelpad.

In het streekplan Gelderland is De Winkewijert (tot aan het park) aangewezen als SED-water (SED staat voor: “Specifieke Ecologische Doelstelling”).

Het streefbeeld is een natuurlijk ogende beek inclusief groen die van de bron tot de monding stroomt in een doorlopende groenstrook door diverse woonwijken, en begeleidt is door een wandelpad. De strategie is: behouden van de huidige situatie, met plaatselijke aanpassingen, gericht op versterking van de ecologische en gebruikswaarden.